Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Гаилә учагы » Гаилә учагы

В категории материалов: 21
Показано материалов: 11-20
Страницы: « 1 2 3 »

Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Просмотрам

Ярый ђле безне – адђм балаларын Ходай тљрле-тљрле итеп яраткан. Югыйсђ, яшђњлђре болай књћелле булмас иде. Берђњлђр - горур, кыю, икенчелђр - куркаклар. Кайберлђребез сабыр, тыйнак, әрсез, мактанчыклар да ќитђрлек. Књплђребез тормышны сљя, матур итеп яши белђ, тырыша-тырмаша алга бара, ућышларга ирешђ. Кайберђњлђр ник туганына њкенђ. Кемнђрдер дљнья гизђ, љеннђн чыгарга куркып яшђњчелђр дђ бар.

Гаилә учагы | Просмотров: 529 | Добавил: Zul4itai | Дата: 14.06.2010 | Комментарии (0)

Тау башында урнашкан минем туган авылым. Горурланып аста, үзәнлектә аккан кечкенә инешкә карый ул. Элек елга буенда киндер үләне бик күп үскән, исемен дә, бәлки, шуңа Киндерле дип кушканнардыр. Авылның тарихы бик бай. Менә шушы матур авылда насыйп булган миңа туарга. Бик матур, тату гына сөешеп йөргәч, гомергә бергә булырга вәгъдәләр бирешеп, гаилә корып җибәргән. Бу  - Эльвира һәм Солтан Умбитовлар гаиләсе.
Гаилә учагы | Просмотров: 1424 | Добавил: Zul4itai | Дата: 14.06.2010 | Комментарии (0)

Маннур абый Азановныћ  гаилђ архивында  фоторђсемнђр күп. Яшьлек еллары, яраткан кызлары, оныклары, тормыш иптђше Нђфисђсе, соћгы елларда төшкәннәре. Ул ђџђмият белђн фоторђсемнђрне карап  яшьлек елларын, мђктђптђ укыткан чор, укучыларын   искђ алырга ярата.Њткђн тормыш юлларын књз алдына китерђ...

Гаилә учагы | Просмотров: 617 | Добавил: Zul4itai | Дата: 24.05.2010 | Комментарии (0)

Сазлыклар арасында яшђњче татарларныћ матур йорт-ќирлђре књћеллђрне сљендерђ. Янгутум авылында йортлар яћа џђм буяулы, авыл табигатьнећ ић гњзђл почмагында урнашкан.

Гаилә учагы | Просмотров: 839 | Добавил: Zul4itai | Дата: 24.04.2010 | Комментарии (0)

Гаилђ! Кечкенђ генђ бу сњздђ никадђр шатлык, никадђр тантана. Ђ нђрсђ соћ ул гаилђ? Нигђ шулхђтле кадерле, якын сњз ул? Минемчђ, гаилђ – тормышныћ нигезе. Минем гаилђ – ќиде ќан: дђњ ђни, ђни, ђти, абыем, ике сећелем џђм мин.

Гаилә учагы | Просмотров: 1868 | Добавил: Zul4itai | Дата: 24.04.2010 | Комментарии (0)

Без адђм балалары бигрђк тђ серле дљньяда яшибез. Тормыш дђвам итсен љчен џђр ќан иясе тудыруга сђлђтле буларак, "Тормышныћ яме, яшђњнећ тђме балаларда”, – дип юкка гына ђйтми халкыбыз. Књп кенђ гаилђлђр байлыкка кызыкмый, акча артыннан куышмый, ђ балалар тђрбиялђп њстерђ. Безгђ, џђрберебезгђ, тормышыбызны мђгънђле итеп корырга мљмкинлек бирелгђн. Гомернећ џђр кљнен њзећ џђм якындагы кадерле кешелђрећ љчен файдалы итеп уздыру – акыллы кеше гамђле.
Гаилә учагы | Просмотров: 1527 | Добавил: Zul4itai | Дата: 28.03.2010 | Комментарии (0)

Тњбђн Тђњде районына керњче Бухталга 10 чакрым ќитмичђ, юлны ике яклап чорнаган наратлыклар арасында Новопокровка авылы урнашкан. Ђлеге авылда миллђтебезнећ асыл затлары – Гимрановлар гаилђсе яши.
Гаилә учагы | Просмотров: 637 | Добавил: Zul4itai | Дата: 28.03.2010 | Комментарии (0)

Аромаш районы, Чумык авылында яшђњче ветеран укытучы Хђлилђ Сабир кызы Дђњлђтшинаныћ њзе џђм гаилђсе белђн танышып китђбез.

Гаилә учагы | Просмотров: 756 | Добавил: Fuckir72 | Дата: 28.02.2010 | Комментарии (0)Аромаш районыныћ татар авылларында йљргђндђ, йортлары нык, таза, ишек аллары зур булуына игътибар иттек. Ђхмђдиевлар гаилђсе яшђгђн йортныћ капкасын ачып кергђч тђ, хђйраннар калып басып тордык. Йорт хуќасы Харис Хљсђен улы белђн хуќабикђ Нђќибђ Нђгыйп кызы елмаеп каршы алдылар.


Гаилә учагы | Просмотров: 489 | Добавил: Fuckir72 | Дата: 28.02.2010 | Комментарии (0)

Яћа ел бђйрђмнђрендђ Татарстан якларына сђфђр чыгып, дуслар белђн очрашып, њзебез дђ кунак булып кайттык. Яћа елны Казанда каршылап, бер-ике кљн шђџђр урамнарын ђйлђнеп, књптђнге хыялыбыз Г.Камал театрында "Кыю кызлар” исемле спектакльне карагач, Апас, Кайбыч районнарына таба юл тоттык. Юл ућаеннан хезмђттђшебез Гљлнур Вђлишинаныћ туган авылы Борындыкка сугылып, аныћ ђти-ђнисе белђн дђ танышып чыктык. Гљлнур њзе дђ бђйрђмгђ кайткан иде. Бергђ эшлђп, еракларда очрашу бик тђ кызыклы була икђн.
Гаилә учагы | Просмотров: 793 | Добавил: Fuckir72 | Дата: 31.01.2010 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-21
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz