Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Гаилә учагы » Гаилә учагы

“ЯҢАРЫШ” САЛАТЫ

Яћа ел бђйрђмнђрендђ Татарстан якларына сђфђр чыгып, дуслар белђн очрашып, њзебез дђ кунак булып кайттык. Яћа елны Казанда каршылап, бер-ике кљн шђџђр урамнарын ђйлђнеп, књптђнге хыялыбыз Г.Камал театрында "Кыю кызлар” исемле спектакльне карагач, Апас, Кайбыч районнарына таба юл тоттык. Юл ућаеннан хезмђттђшебез Гљлнур Вђлишинаныћ туган авылы Борындыкка сугылып, аныћ ђти-ђнисе белђн дђ танышып чыктык. Гљлнур њзе дђ бђйрђмгђ кайткан иде. Бергђ эшлђп, еракларда очрашу бик тђ кызыклы була икђн.

Татарстанда яшђњче миллђттђшлђребезнећ ачык йљзле, кунакчыллыкларын сљйлђп џђм язып бетерерлек тњгел. Џђрбер йортта кунак љчен махсус ягылган мунча тђкъдим итњлђре белђн дђ бездђн аерылалар. Ђ мунча – татарныћ сафлык-пакьлек билгесе, чисталык сљюче халык булуын дђлилли.

Анда себердђн киткђн якташларыбыз да ќитђрлек. Мђсђлђн, район њзђге Апаста яшђњче Зљџрђ Ђкрђм кызы Ќђлђлиеваны (кыз фамилиясе Зђџретдинова) алыйк. Ул љлкђбезнећ Тњбђн Тђњде районы, Урманбаш авылында њскђн кыз, ничек шул тљбђклђргђ барып урнашкан, диярсез? Беренчедђн, хатын-кыз ул дљньяга яшђњ тудыручы орлык. Язмыш ќиле кая китереп ташласа, шунда тљплђнеп, шытып чыга џђм тамыр ќђя. Зљџрђнећ нђсел-нђсђбе кайчандыр Апас районыныћ Олы Бакырчы авылында яшђгђннђр. Авыр елларда аныћ ђти-ђнисе Наќия апа белђн Ђкрђм абый Тљмђн якларында урнашып, љч бала њстергђннђр. Ђллђ кан, ђллђ туган ќир тартып, алма кебек чибђр кыз ата-баба туфрагына кунакка кайтканында мђћгелек сљйгђн ярын – Ђсхђтне очрата. Чем-кара бљдрђ чђчле, бљркеттђй њткен карашлы, биек буйлы егет белђн ђкиятлђрдђ генђ тасвирлана торган матур парлар булып кавышалар. Њзенђ ярны берђњне, ђмма берђгђйне сайлый ул. Бњгенге кљнгђ кадђр алар ићне-ићгђ куеп, бер-берсе белђн аћлашып, ић мљџиме мђхђббђт утын сњндермичђ, бик матур тормыш корып яшилђр. Љч кыз – (Рђмзия, Ландыш, Лђйсђн) њстереп, аларга югары белем биреп, кошчыкларын олы тормыш юлына очыралар. Олы кызлары Рђмзия белђн Ландыш ђти-ђни янђшђсендђ диярлек, зур йортлар тљзеп гаилђлђре белђн тормыш башлаганнар. Ђби-бабайга љч онык бњлђк итеп тђ љлгергђннђр. Аларга оныклардан да кадерлерђге юктыр, џђрберсен љзелеп яраталар.

Чын мђгънђсендђ гаилђсен бђхетле итђ, Зљџрђсен ханбикђлђрдђй тота алган йорт хуќасы Ђсхђт Борџан улы Ќђлђлиевка књчик. Ђсхђт ђфђнде гаилђсендђ генђ тњгел, районда абруйлы кеше. 1970 нче елдан башлап районныћ "Йолдыз” газетасында калђм остасы булып эшли. Ярты гасырга якын газета битлђрендђ район тормышын яктырта. Аек карашлы, њткен калђмле журналист "Кљмеш калђм” дђњлђт бњлђгенђ лаек була. Соћгы биш елны Ђсхђт Борџан улы редакциядђ баш мљхђррир булып эшли. Тљмђн-Казан арасын ерак димичђ, Ќђлђлиевлар белђн аралашып яшђсђк, инде менђ соћгы берничђ елны "Яћарыш” џђм "Йолдыз” газетасы редакциялђре арасында дуслык ќеплђре сузылды. Газетаныћ џђрбер яћа чыккан санын почта белђн ќибђреп торабыз. Алар безгђ озатып, фикерлђр алышып, дустанђ яшибез. Ђ бит дуслар књбрђк булган саен яшђњ дђ ќићелрђк.

Апасныћ яћа урамнарында яћа йортта яшђњче Ќђлђлиевларга килеп кергђч, сокланудан аџ иттем. Ишектђн ияреп кергђн салкын џава таралгач, яшел ќђйге  урманга кердем дип торам. Зур-зур бњлмђлђр яшеллек белђн тулган. Кирђк бит роза агачын шулай тњшђмгђ кадђр њстерергђ. Бњлмђлђр саен алар берничђ, бакчадагы балан агачы кебек шаулап њскђннђр. Чыннан да бу њзе бер могќиза. Џушым китеп, хђйран калып бњлмђлђр саен йљргђндђ, Зљџрђ ханым "Безнећ ђле сандугачлар да сайрый” дип, идђнгђ баскач, чыннан да сандугачлар сайрый башламаслармы?! Хатын-кызныћ ућганлыгы, фантазиясе, осталыгы йортында чагыла. Ќђннђт бакчалары тљсле йортын бизђгђн хуќабикђлђр бик сирђктер. Аннары љйдђ њскђн гљллђр хатын-кыз књћеле белђн бђйле. Талаш-сугыш булган йортта гљллђр шулай њсђ алмый. Тагын безне шаккатырганы – табынга хуќалар "Яћарыш” салатын куйганнар, ягъни газетаныћ  51 нче санындагы рецепт буенча ђзерлђп, исемен "Яћарыш” дип атаганнар. Апастагы "Яћарыш” салаты икелђтђ тђмлерђк булып тоелды.

Редакциядђ Ђсхђтнећ ике кызы, кияве Илдус џђм сђркатибе – Зљџрђсе эшлилђр. Аллаџы Тђгалђ шушы матур гаилђне тынычлыктан аермасын. Килђчђктђ дђ шулай бђйрђмнђрне матур итеп, гаилђ-дуслары белђн каршыларга насыйп итсен иде.

Н.САФИУЛЛИНА

Категория: Гаилә учагы | Добавил: Fuckir72 (31.01.2010)
Просмотров: 792 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz