Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Гаилә учагы » Гаилә учагы

АРМАС-ТАЛМАС ГАИЛӘ


Ярый ђле безне – адђм балаларын Ходай тљрле-тљрле итеп яраткан. Югыйсђ, яшђњлђре болай књћелле булмас иде. Берђњлђр - горур, кыю, икенчелђр - куркаклар. Кайберлђребез сабыр, тыйнак, әрсез, мактанчыклар да ќитђрлек. Књплђребез тормышны сљя, матур итеп яши белђ, тырыша-тырмаша алга бара, ућышларга ирешђ. Кайберђњлђр ник туганына њкенђ. Кемнђрдер дљнья гизђ, љеннђн чыгарга куркып яшђњчелђр дђ бар.

Ић мљџиме: зар-интизар булып яшђгђннђргђ караганда, язмышларыннан канђгать кешелђр књбрђк. Андыйлар белђн аралашу, сљйлђшњ дђ рђхђт. Югыйсђ, аларныћ да тормышы ал да гљл булмагандыр.

Яшьлектђ ике йљрђк бергђ дљрлђп янганда гына гаилђ учагы кабына. Кырынкњл авылында бик тату, матур, мул тормышта Ибђтуллиннар гаилђсе яши.

Ђгъзам абый Мђйсђрђ апага бер књрњдђ гашыйк була. Ђ кыз њзенђ егетне якын ќибђрми. Заманасы да шундый, кызлар тыйнак, оялчан. "Кызлар язмышы кыл љстендђ, кылдан тљшсђ тел љстендђ”, дигђн ђйтем буенча, гайбђттђн, усал теллђрдђн сакланып яшилђр иде шул кызлар. Аннан башка озак ялындырып йљрњлђрнећ ќитди сђбђплђре дђ юк тњгел иде шул. Мђйсђрђ апа алты балалы гаилђдђ ић олылары була. Ђнисе њлгђндђ гаилђдђге кече балага љч яшь, аннан зурраклары да ђле бала-чага. Аларны ђни урынына караучы њзе дђ бик яшь кыз бала, эне-сећеллђре ятимлекне сизмђсеннђр љчен бар кљчен куеп тырыша. Бер ел буена кыз артыннан йљреп, љметен љзми Ђгъзам абый, яшьлек – яшьлек инде ул, кыз да аны ќылы карашы белђн озата башлый. Тагын бер ел дуслашып йљргђч, егет белђн кыз кавышырга уйлыйлар. "Тик, эне-сећеллђремне карашырга ярдђм итђсећ”, дигђн шарт куя Мђйсђрђ апа. Ђгъзам абый аны бик яраткандыр, шућа књрђ сњзсез риза була џђм шул вђгъдђсендђ тора. Башта биш баланы бергђлђшеп њстерђлђр, укыталар. Џђрберсен тормыш юлында урнаштыралар, кайсысын кияњгђ биреп, кайсысын љйлђндереп, аларга љйлђр тљзеп, туйлар ясап, тулысынча ата-ана вазифасын башкаралар.

Рощино ягында яшьлђргђ бер бњлмђле фатир бирђлђр. "Иртђ йоклап торгач, идђндђ басарга урын да булмый торган иде. Хђзер, Аллага шљкер, барысы да яхшы, бай тормышлы, ќизнђлђренећ яхшылыгын онытмыйлар, алар безгђ рђхмђтле”, – дип Мђйсђрђ апа сљйлђп алды.

Ђгъзам абый тормыш юлында њзенећ тырышлыгы белђн баскычлап љскђ књтђрелђ. "Кеше фђкать тик њзенећ хезмђте белђн ућышларга ирешергђ тиеш”, – дип саный ул.

Ќитмеш тљрле џљнђргђ ия ир-ат та бары тик булдыклы хатыны кырында гына њзенећ бљтен потенциалын, мљмкинлеген ача ала. Учак сњнмђсен љчен гаилђдђ хатын-кызныћ сабыр, ућган, наз тулы керсез књћеле, ђ ир-атныћ нык, тырыш, аек акыллы, ышанычлы булуы кирђк. Минемчђ, Ибђтуллиннар гаилђсе нђкъ љстђ язылганнарга тђћгђл килђлђр. Инде 45 ел бергђ гомер кичерњлђренђ карамастан, аларныћ књзлђре бер-берсенђ караганда џаман да нурлар чђчеп торалар. Ђгъзам абый  хатынын хљрмђтлђп яши. Тормыш юлында нђкъ менђ шундый хатын-кызныћ очравына ул язмышына рђхмђтле џђм яшьлегендђ ике серияле кинодан соћ, Мђйсђрђсен урлап кайтканына бер дђ њкенми. Кљмеш туйларын Тљмђннећ язылышу тантанасы бинасында уздыралар џђм Германиядђ яшђњче кызларына кунакка барып кайталар. Оныклары да анда туган. Ике кыз њстереп (Гљлнара, Лилия) белем џђм тђрбия биреп, бњгенге кљндђ дњрт оныкларына куанып, хђтта горурланып яшилђр. Ничек шатланмаска, ђнђ Ринат Новосибирск шђџђрендђ тљзњ-архитектура институтын тђмамлый. Кече оныклары Марат - спортсмен, хоккей буенча чит иллђргђ ярышларга йљри. Књптђн тњгел Мђскђњдђн кљмеш медаль яулап кайткан. Ђ ике оныкларыныћ берсе 11 нче, икенчесе 9 нчы сыйныфны тђмамлыйлар.

Ђгъзам абыйныћ хезмђт юлы, кљндезлђрен эшлђп,  кичен укып, тепловозда машинист  булып эшлђп башлана. Армиядђн кайткач, тагын укый џђм милициягђ эшкђ керђ. Ђкренлђп књтђрелђ-књтђрелђ УВД идарђсендђ бик мљџим эшлђр буенча љлкђн тикшерњче, љлкђ прокуратурасында – прокурор џђм юрист, хезмђт сагында инженер, укытучы, тагын ђллђ никадђрле џљнђрлђр буенча хезмђт итђ. Бњгенге кљндђ лаеклы ялда булуына карамастан, њз љендђ аерым эш кабинеты булдырган. Анда компьютер, документлар киштђсе, языну-сызыну љчен љстђллђр белђн ќиџазланган. Кешелђр килђ, кемгђ судка гариза язарга, юрист буларак, кићђшлђргђ дђ мохтаќлар књп. Кыскасы, Ђгъзам абый љендђ кешелђргђ ярдђм итђ. Йорт-ќирлђрен дђ ул њз кулы белђн корган. Ќђй кљне алар бакчасы  ќђннђт бакчасына ђйлђнђ, дилђр. Нинди генђ чђчђклђр, ќимешлђр њсми икђн анда. Њткђн ел шђџђр буенча алар йортыныћ чисталыгы, матурлыгы љчен беренче урын бирелгђн џђм њзлђрен премия, Мактау грамотасы белђн бњлђклђгђннђр. Ђгъзам Сђйфулла улы белђн Мђйсђрђ Мисбахетдин кызы тормыштан ямь табып, бер-берсен кадерлђп бик матур яшилђр. Мђйсђрђ апа да гомер буена бик яхшы разрядлы тегњче булган. Икесе дђ лаеклы ялда, ђмма, шђхси тормышларында књћеллђре телђгђнчђ максатларына ирешкђннђр. Менђ шулай яшђњ бђхет тњгелмени? Димђк, џђркемгђ дђ шулай њз бђхетен корып була.

Н.САФИУЛЛИНА.

Категория: Гаилә учагы | Добавил: Zul4itai (14.06.2010)
Просмотров: 529 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz