Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Гаилә учагы » Гаилә учагы

ГЕЛ БЕРГӘ-БЕРГӘ, БӨТЕН ГОМЕРГӘ...

Тњбђн Тђњде районына керњче Бухталга 10 чакрым ќитмичђ, юлны ике яклап чорнаган наратлыклар арасында Новопокровка авылы урнашкан. Ђлеге авылда миллђтебезнећ асыл затлары – Гимрановлар гаилђсе яши. Ирле-хатынлы Рузилђ Рифкать кызы џђм Азат Ахун улы икесе дђ мђктђп ќитђкчелђре, укытучылар. Урманбаш авылында туып-њскђн Рузилђ ханым Екатеринбург шђџђренећ культпросвет училищесын кызыл диплом белђн тђмамлагач, читтђн торып Тљмђннећ мђдђният џђм сђнгать институтында укыгач, Тљмђн дђњлђт университетыныћ филология факультетын да ућышлы тђмамлый. Укуга сђлђтле кыз ике югары белем иясе була. Бала чагыннан ук сђнгатькђ тартылуы белђн башкалардан аерылып торучы, сабый чагыннан ук саф татар телендђ оста сљйлђњче Рузилђне зур сђхнђлђрдђ, театрларда уйнаучы артист итеп књзаллыйлар авылдашлары. Кая гына барса да, њзе тирђсендђ бала-чаганы ќыеп, яисђ авыл клубында концертлар куярга бик тђ ярата.

Еллар њтњ белђн аныћ тормыш корабын язмыш ќиле бљтенлђйгђ икенче тарафка, мђгариф љлкђсенђ алып китә. Училищедан соћ, Новопокровканыћ унберъеллык мђктђбенђ љлкђн пионервожатый булып эшкђ керђ ул. Љр-яћа мђктђпнең ачылу тантанасында яшь кыз тасманы кисеп, эчкә - хезмәт юлын үткәрәчәк белем учагына үтә. Югары белемнђр алгач, 1992 нче елдан, шул ук мђктђптђ тђрбия эшлђре буенча директор урынбасары булып эшли башлый џђм рус теле, ђдђбиятыннан балаларга белем бирђ.

– Хыяллар бик зур иде, ђнием: "Кайгырма кызым, балаларга белем бирњ – ул бик саваплы эш”, – дип тынычландыра килде. Њзем дђ хђзер аныћ сњзлђрендђ хаклык барын аћлыйм. Уйлап карасаћ, мђктђп белђн театрныћ ђллђ ни аермасы юк. Театрда гомер буе њзећ белем аласыћ, укыйсыћ, ятлыйсыћ, тамашачы алдында бар осталыгыћны ачып саласыћ, ђ мђктђптђ, киресенчђ, булган белем чишмђћ белђн балаларны сугарасыћ, аларны тђрбиялђп њстерђсећ.

Бар књћелен балалар белђн бђйлђгђн белемле, дђрђќђле, оптимистлыгы ташып торган, бер мђктђптђ 21 ел эшлђњче укытучыны 2008 нче елда намуслы хезмђте љчен министрлык грамотасы белђн бњлђклђгђннђр.

Аныћ яраткан ире, ышанычлы тормыш иптђше, хезмђттђше Азат Ахун улы - Новопокровка мђктђбендђ директор. Алар ићне-ићгђ куеп бергђлђшеп эшлилђр. Аз комплектлы унберъеллык мђктђптђ барлыгы 60 укучы, аларныћ 5-6сы гына татар балалары. Коллективта 9 укытучы эшли, барысы да диярлек Бухтал мђктђбен тђмамлаганнар. Њткђн елда мђктђпнећ 20 еллык юбилеен билгелђп њткђннђр икђн.

– Књптђн тњгел мђктђбебезгђ район башлыгы З.З.Ђхтђриев кереп чыкты, – дип сњз башлады мђктђп директоры. – Капиталь ремонт вђгъдђ итђлђр. Быел мђктђптђ бик салкын булды.

– Азат ђфђнде, бњген якшђмбе, билгеле булганча мђктђплђр йозакта, ђ сез Рузилђ ханым белђн икегез дђ эштђ булуыгызны ничек аћлатырсыз?

Алар икесе дђ елмаеп:

– Безнећ бит мђктђп икенче тормышыбыз, кайчак кая яшђгђнлегебезне дђ онытып ќибђрђбез. Ђле менђ шушы кљннђрдђ аттестациягђ ђзерлђнђбез. Ул 5 елга бер тапкыр була. Хђзерге заман директорына документациялђрне бик яхшы белергђ кирђк. Ата-аналарныћ талђплђре зур, алар мђктђптђн барысын да алырга тырышалар. Ђ аларга мђктђп директоры ућай шартлар тудырырга тиеш.

– Мђктђбегездђ нинди тњгђрђклђр эшли?

– Элек тђрбия буенча аерым укытучыларның џђм театраль тњгђрђклђр эшли иде. Укытучылар кыскартылу сђбђпле, хђзерге кљндђ тегү, чигү,  музей эшләре џђм спорт уеннары белән шөгыльләнәләр.

–Мђктђптђ џђм љйдђ гел бергђ булу туйдырмыймы?

Шушы сорауга елмаеп, Рузилђ ханым ќавап бирде.

– Мин бер-беребездђн башка аерым эшлђњне књз алдына да китерђ алмыйм. Без икебез бербљтен булып коелган кешелђр. Эштђ дђ кићђшлђшеп эшлибез.

– Тормыш иптђшегез ќитђкче буларак, аныћ тарафыннан тђнкыйтьлђр буламы?

– Мин њземне аћа караганда књбрђк белђм, дип йљри идем. Дђрескђ кергђч, кимчелекне тапты бит. Љйдђ безнећ икенче тормыш башлана, ир һәм хатын булып калабыз, барлык йорт эшлђрен бергђ башкарабыз.

– Мал-туар асрыйсыз дип, ишеткђн идек.

– Анысы инде Азатныћ тырышлыгы аркасында. Ул карый, ашата, мин чыгып сыер савып кына керђм.

– Рузилђ ханым, ирлђр њзлђре турында сљйлђргђ яратмыйлар. Аныћ турында берничђ сњз ђйтеп китђ алмассызмы?

– Азат шушы мђктђпкђ миннђн ике елга соћрак, 1991 нче елда без кавышканнан соћ, музыка џђм физкультура укытучысы булып эшкђ керде. Аныћ белђн Екатеринбург шәһәрендә училищеда укыганда ук танышкан идек. Ул чыгышы белђн Екатеринбургтан ерак тњгел  Тњбђн Серги районы, Шљкер исемле авылдан. Без икебез дђ 8ђр балалы гаилђлђрдђ туып-њскђнбез, Азат Тубыл педагогия институтыныћ физкультура факультетын тђмамлаган. Ђ гаилђ тормышына килгђндђ, егерме елга якын бергђ яшђп, ике бала њстердек. Кызыбыз Фђнзилђ архитектура- тљзњ академиясенећ 4 нче курсында белем ала. Улыбыз Аршат 1 нче сыйныфта укый. Гаилђбез тњгђрђк, эш хакыбыз књп тњгел, без аћа да риза, ић мљџиме - гаилђдђ тынычлык, татулык хљкем сљрђ. Башка акча эчендђ йљзеп йљрњче гаилђлђргђ карап гыйбрђт алабыз, тормышыбызны  Аллаџы Тђгалђ књпсенђ књрмђсен.

Чыннан да, Гимрановлар гаилђсе искитмђле, алардан њрнђк алырга була. Миллђт ќанлы да әле үзләре: Яћарыш” газетасын гел укып баралар, икесе дђ туган телне яхшы белђлђр, татарлыклары белђн горурланып яшилђр.

Н.САФИУЛЛИНА.

Категория: Гаилә учагы | Добавил: Zul4itai (28.03.2010)
Просмотров: 637 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz