Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Гаилә учагы » Гаилә учагы

МИНЕМ ГАИЛӘМ


Гаилђ! Кечкенђ генђ бу сњздђ никадђр шатлык, никадђр тантана. Ђ нђрсђ соћ ул гаилђ? Нигђ шулхђтле кадерле, якын сњз ул? Минемчђ, гаилђ – тормышныћ нигезе. Минем гаилђ – ќиде ќан: дђњ ђни, ђни, ђти, абыем, ике сећелем џђм мин.

"...Ќирнећ гњзђллеге – хатын-кызларда”, – дип яза шагыйрьлђребез ђнилђр турында. Чыннан да, ђнилђр тормышыбызны ямьлђњче, ић шђфкатьле, ић мђрхђмђтле газиз кешелђр. Минем ђнием Рђмзия Ђскђр кызы. Аныћ џђр сњзе – минем љчен изге сњз. Шућа књрђ мин гел ђнием кушканча эшлђргђ тырышам, бљтен сњзлђрен тыћлыйм. Ул љйдђ тђмле ашлар пешерђ, безгђ матур кофталар бђйли. Ул гади, тырыш, шђфкатьле, сабыр, эшчђн, тугрылыклы, тыйнак, акыллы кеше. Ђни белђн беррђттђн, безне, балаларны, тормыш сукмагына алып чыгаручы газиз ђтием дђ бар.

Ђнилђрне ић кадерле дибез,

Ђтилђрсез яшђп буламы?

Таба алмам алыштырыр кеше –

Ђйлђнсђм дђ бљтен дљньяны.

Ђти! Ђтием! Ул – гаилђ башлыгы, њзе ягымлы, њзе тырыш, њзе булган. Ђтием Валера мегафермада шофер булып эшли. Гаилђсе љчен ару-талуны белми, кљнне-тљнгђ ялгап, барлык кљчен куеп њз эшен башкара. Гаилђ љчен ул – тљп терђк.

Безнећ гаилђдђ барыбыз љчен дђ бик кадерле булган ђбиебез бар. Икенче тљрле ђйткђндђ, дђњ ђниебез. Ул – олы ќанлы, кић књћелле, йомшак куллы, тђмле телле.

Дђњ ђнием борынгы гореф-гадђтлђрне саклый. Ул намаз укый, мђчеткђ йљри. Мђчеткђ сећлем белђн мине дђ алып бара. Безнећ гаилђ џђр ел милли бђйрђмнђрдђ ашлар уздырып торабыз. Ул эшсез торырга яратмый. Эрли-бђйли, тђмле итеп бђлешлђр пешерергђ дђ љлгерђ.

Ђти-ђнием, дђњ ђнием кић књћелле, миџербанлы кешелђр. Чљнки алар абыем белђн минем яныма бер ятим кыз да сыендырдылар. Без алар белђн горурланабыз. Валя безгђ килгђндђ 2 нче сыйныфта укый иде. Ђ хђзер ул инде алтынчыда. Ул тырыш, ягымлы, яхшы билгелђргђ генђ укый. Татарча да матур итеп сљйлђшђ башлады.

Минем абыем Максим авыл хуќалыгы академиясенећ 3 нче курсында укый. Ђ гаилђнећ шатлыгы, юанычы булып минем кечкенђ сећлем – Милана тора. Ул ђле бик бђлђкђй, џђрвакыт кояш кебек елмаючан. Ђнием бњгенге кљндђ эшлђми, сећлемне тђрбияли.

Мин – тугызынчы сыйныф укучысы. Исемем Настя. Мин мђктђптђ тырышып укыйм, ќырларга, биергђ яратам. Мђктђп, район књлђмендђ уздырылган конкурсларда актив катнашам. Безнећ гаилђ бик тату, бђхетле. Минемчђ, гаилђдђ бђхет ул борынгы гореф-гадђтлђрне саклый џђм яћаларын булдыра, бер-берећнећ ућай якларын књрђ белњ. Бђхет белђн бергђ кыенлыклар да яши, алар булмаса, бђхетнећ дђ ни икђнлеген белмђс идек без. Кеше тормышта авыру-газаплар, књћелсез хђллђр дђ кичерђ. Шул чагында безгђ гаилђбез, туганнарыбыз терђк, таяныч була.

 Анастасия КОНОВАЛЕНКОВА,

Киндерле урта мђктђбенећ9 нчы сыйныф укучысы.

Категория: Гаилә учагы | Добавил: Zul4itai (24.04.2010)
Просмотров: 1867 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz