Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Иман

В разделе материалов: 34
Показано материалов: 11-20
Страницы: « 1 2 3 4 »

Ел саен Корбан гаетенђ багышланган бђйрђм њткђрђ торган Россиянећ Азия љлеше мљселман дини идарђсенећ Тљмђн казыяты быел да шул традициясен башкарды. 9 нчы ноябрь кљнне «Принцесса» тантаналар йортына ќыелган мљселманнарны идарђнећ ќитђкчесе Фатыйх хђзрђт Гарифуллин бђйрђм белђн котлап китте, аныћ сњзлђренђ кушылып «Ќиџанга яктылык” чиркђве башлыгы С.Лавренев џђм Рим католик чиркђве вђкиле, яџуди чиркђве ќитђкчесе И.Варкин, кунаклар дђ телђклђрен телђделђр.
Иман | Просмотров: 671 | Добавил: Zul4itai | Дата: 17.11.2011 | Комментарии (0)


8 нче ноябрь кљнне Россиянећ Азия љлеше мљселман дини идарђсенећ Тљмђн казыяты вђкиллђре Корбан гаетенђ багышлап акция њткђрделђр. 

Иман | Просмотров: 459 | Добавил: Zul4itai | Дата: 17.11.2011 | Комментарии (0)

Тњбђн Тђњде районыныћ Канчђбер авылында 23 нче июль кљнне мђчет ачылу тантанасы булды. Канчђберлелђр иске мђчет янђшђсендђ љр-яћа гыйбадђтханђ тљзеп чыкканнар. Аларныћ шатлыкларын уртаклашып, Тљмђн љлкђсенећ барлык почмакларыннан: авылдашлары, райондашлары, књрше тирђ-як авыллардан мљселман кардђшлђре, кунаклар ќыелганнар. Мђчет тљзњ ќићел тњгел, ђмма халык ярдђме, Аллаџы Тђгалђнећ рђхмђтлђре белђн ул џђрвакыт тормышка ашырыла, тик телђк кенђ булсын. Канчђберлелђр дђ читтђн, ниндидер бай "ђфђнде”нећ мђчет тљзеп бирњен кљтеп ятмаганнар. Њзлђре, њз телђклђре белђн «бисмилла»ларын ђйтеп, 1999-2000 нче елда мђчет тљзњне башлап ќибђргђннђр.

Иман | Просмотров: 573 | Добавил: Zul4itai | Дата: 22.08.2011 | Комментарии (0)

Мђчетне авыл халкы љч ел дђвамында тљзи. Бу авыл халкы тормышына ућай њзгђрешлђр кертђ: юллар  яхшыртыла,унбер яћа йорт тљзелђ.
Иман | Просмотров: 1362 | Добавил: Zul4itai | Дата: 22.08.2011 | Комментарии (0)

Бу көннәрдә редакциягә Вагай районы, Рәнчек авылында туып үскән, хәзерге көндә Төмәндә яшәүче милләттәшебез Юма Алимбай улы Алимбаев килде. Ул 10 июль көнне Омск өлкәсе, Усть-Ишим районы, Ильчибага авылында мәчет ачылу тантанасында катнашкан.

Иман | Просмотров: 544 | Добавил: Zul4itai | Дата: 22.08.2011 | Комментарии (0)

23-24 нче апрель көннәрендә Россиянең Азия өлеше мөселманнары дини идарәсенең Төмән казыяты мәчетендә мөселман дини тауарлары ярминкәсе үтте. Бу гадәттән тыш акцияне Казыят идарәсенең хатын-кызлар комитеты оештырды. Ярминкәдә дини әйберләр сатучылар Ливиядән, Сүриядән, Төркиядән алып килгән тауарларын тәкъдим иттеләр.  
Иман | Просмотров: 436 | Добавил: Zul4itai | Дата: 15.05.2011 | Комментарии (0)

Вагай районы, Сопра авылында яшђњче Рђис Азисовтан редакциягђ хат килде. Ул "Иман” сђхифђсендђ њзенећ сорауларына ќавап бирњебезне њтенеп язган.

Сорауларга ќавап эзлђп, Тљмђн шђџђренећ Ќђмигъ мђчете  имамы Алишер  хђзрђт Дедамирзаевка мљрђќђгать иттек.

Иман | Просмотров: 1729 | Добавил: Zul4itai | Дата: 15.05.2011 | Комментарии (0)

Тубыл  шђџђренећ Пушкин урамында урнашкан мђчет – борынгы мђчетлђрнећ  берсе. Мђчетнећ тарихы XIX гасырныћ ахыры – XX гасырныћ башында Тубыл шђџђрендђ яшђњче хљрмђткђ лаеклы Туктасын хаќи Ђйтмљхђммђтовныћ исеме белђн бђйле. 1890 нчы елларда аныћ ярдђмендђ агачтан тљзелгђн мђчет урынына кирпечтђн яћасы тљзелђ. Легенда буенча, ул алтыннан эшлђнгђн казанны сатып, мђчет тљзњдђ  ярдђм итђ. 1915 нче елда "Зауральский край” газетасында, Туктасын хаќи Тубыл шђџђрендђ  мђчет тљзњ љчен губернада яшђгђн мљселманнардан матди ярдђм ќыйган, дип языла. Советлар  чорында мђчет бинасында татар мђдђният йорты эшли.
Иман | Просмотров: 434 | Добавил: Zul4itai | Дата: 28.03.2011 | Комментарии (0)

Изге хаҗ сәфәреннән кайткан якташларыбыз мөселман кардәшләребез белән очрашып, үзләренең шатлыкларын уртаклашу, йөргән урыннары турында сөйләү, исәнлеккә-саулыкка Коръән уку өчен җыелышуларын дәвам итәләр. Бу юлы өченче мәртәбә хаҗи булган Индрәй мәчете имамы Тимергали Гайнетдинов үзенә чакырды.
Иман | Просмотров: 410 | Добавил: Zul4itai | Дата: 04.02.2011 | Комментарии (0)

Үткән ел азагында Тубыл шђџђрендђ мђчеткђ йљрњче мљселманнар кићђшү өчен оешма оештырдылар. Соңгы утырышта тубыллылар љчен мљџим карарлар кабул ителде. Пушкин урамындагы мђчет бинасы зур булмау сәбәпле, шђџђрнећ 12 нче микрорайонындагы мђчетне тљзеп чыгу турында сүз алып барылды.
Иман | Просмотров: 476 | Добавил: Zul4itai | Дата: 04.02.2011 | Комментарии (0)

Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2023
  Хостинг от uCoz