Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Иман » Иман

АВЫЛЫБЫЗГА ИМАН НУРЫ ИҢСЕН


Тњбђн Тђњде районыныћ Канчђбер авылында 23 нче июль кљнне мђчет ачылу тантанасы булды. Канчђберлелђр иске мђчет янђшђсендђ љр-яћа гыйбадђтханђ тљзеп чыкканнар. Аларныћ шатлыкларын уртаклашып, Тљмђн љлкђсенећ барлык почмакларыннан: авылдашлары, райондашлары, књрше тирђ-як авыллардан мљселман кардђшлђре, кунаклар ќыелганнар. Мђчет тљзњ ќићел тњгел, ђмма халык ярдђме, Аллаџы Тђгалђнећ рђхмђтлђре белђн ул џђрвакыт тормышка ашырыла, тик телђк кенђ булсын. Канчђберлелђр дђ читтђн, ниндидер бай "ђфђнде”нећ мђчет тљзеп бирњен кљтеп ятмаганнар. Њзлђре, њз телђклђре белђн «бисмилла»ларын ђйтеп, 1999-2000 нче елда мђчет тљзњне башлап ќибђргђннђр.

Мђчет ачылу тантанасында  район хакимият башлыгы Зљфђр Зариф улы Ђхтђриев чын књћелдђн куанып, якташларын котлады, ќылы сњзлђр ђйтеп, килђчђктђ ярдђм итеп торачакларын белдерде. Тљмђн љлкђсе мљселманнары Диния нђзарђте рђисе Галимќан хђзрђт Бикмуллин: "Аллага шљкер, мђчетлђребез ачыла, динебез белђн туган телне дђ сакларга кирђк. Телне саклау њзе бер фарыз”, – диде. Сњз   љлкђ мљселман казыят идарђсе ќитђкчесе Фатыйх хђзрђт Гарифуллинга књчте.

– Ислам дине хђрђкђте бара. Ђ халыкта, хђрђкђттђ – бђрђкђт бар, дилђр. Фатыйх хђзрђт књренекле кешелђргђ џђм мђчет имамнарына бњлђк итеп Коръђн китаплары таратты. Тљмђн шђџђренећ Ќђмигъ мђчете имамы Алишер хђзрђт Дедамирзаев, Индрђй, Киндерле, Талымхан, Каскара, Саз, Явызбы, Ямбай џђм башка авыллардан да мђчет имамнары килгђннђр.

Ђлбђттђ, ун елдан артык мђчет тљзелњгђ кемнђр генђ ярдђм итмђгђн. Аларныћ берничђсе инде вафат булганнар. Мђсђлђн, Рафаэль Бикмљхђммђтов 30 мећ биргђн булган, аныћ тормыш иптђше ђле дђ ярдђм итеп тора икђн. Мђчетне тљзеп бетереп кенђ эш бетми. Элекке авыл мулласы Низам хђзрђт Камалетдинов бакыйга књчкђч, мђчетнећ калган эшлђрен авылныћ бик ќитез, гадел, тырыш хатыны Закирђ Сђгыйть кызы Сафиуллинага исђп-хисап эшлђре књчђ. "Авылыбызга иман нуры ићсен, кара сулар (хђмер) китсен”, – диде ул. Мђчетне ќиџазландырып, аныћ территориясен тотып алырга да књпме акча кирђк. Бу эшлђрне халыктан ќыелган садака акчаларына Закирђ апа башкарып чыккан. Яћа мђчеттђ яћа имам – Канчђбер авылы кешесе Идрис хђзрђт Садыйков дини дђреслђрне њзлектђн љйрђнгђн.

Канчђбер авылы зур, астаналы авыл буларак, читтђн килеп сарыклар чалып, Коръђн ашлары уздырып, яћа мђчеткђ садакалар салып китњчелђр дђ байтак икђн.

Мђчетнећ ачылу тантанасыннан соћ, барча халыкны элекке колхозныћ ашханђсенђ чакырдылар. Ашханђне дђ буяп, аклап, чистартып, тљзђтеп ремонтлаганнар. Шуның кадәр халыкны ашатып-сыйлап чыгарга, Канчђбернећ яшь киленнђре, хатын-кызлары тырышлыклары, ућганлыклары белђн аерылып тордылар.Сый-нигъмђтлђр белђн сыгылып торучы табыннарга район хакимият башлыгы З.З.Ђхтђриев, ООО "Молоко” директоры И.И.Исмђгыйлев азык-тљлек белђн ярдђм иткђннђр.

Књктђ йолдызлар кабынган књк, тагын бер авылда мђчет манарасында иман нурларын чђчеп, ярым ай балкыды.

Н.САФИУЛЛИНА.

.

Категория: Иман | Добавил: Zul4itai (22.08.2011)
Просмотров: 483 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz