Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Иман » Иман

ЧУМЫКТА МӘЧЕТ АЧЫЛУ ТАНТАНАСЫ


Мђчетне авыл халкы љч ел дђвамында тљзи. Бу авыл халкы тормышына ућай њзгђрешлђр кертђ: юллар  яхшыртыла,унбер яћа йорт тљзелђ.

Аромаш районында урнашкан Чумык авылы борынгы себер татар авылы. Мђчет ачылу тантанасына шактый халык ќыелган иде. Књрше татар авылларыннан, төрле шђџђрлђрдђн кунаклар, дин ђџеллђре: Тљмђн  Ќђмигъ мђчете мљфтие  Галимќан хђзрђт Бикмуллин, љлкђ мљселман казыят идарђсе ќитђкчесе  Фатыйх хђзрђт Гарифуллин, Аромаш районы хакимияте башлыгы урынбасары Людмила Угрюмова, Новопетрово поселение башлыгы Саќидђ Садыйкова катнаштылар. Алар Чумык авылында яшђњче  мљселман халкын, читтђ  яшђп мђчет тљзњдђ ярдђм  итњчелђрне котлап ќылы телђклђрен юлладылар.

Ќомга намазыннан соћ  авыл клубы каршында оештырылган бђйрђм программасын ачу алдыннан, мђчет имамы Фђрит хђзрђт Әбүбакиров  вђгазь сљйлђде. Яћа мђчеттђ Тљмђн шђџђре кунаклары – Галимќан  хђзрђт Бикмуллин, Фатыйх хђзрђт Гарифуллин дин, ђхлак, мљселман халкыныћ яшђеше, Аллаџ ризалыгы, керђсе Рамазан ае турында ђћгђмђ кордылар, љлкђ  казыят идарђсе  ќитђкчесе Фатыйх Гарифуллин мђчет тљзњдђ  ярдђм итњчелђргђ Коръђн китабын тапшырды, Фђрит хђзрђт њзенећ чыгышында мђчетне  тљзњчелђр: Шамил, Рамил, Газинур, Зиннур, Вәлит  Юмаевларга, Улис Хәйбуллинга, Рафис Идрисовка, Хђлил Рәхмәтуллинга џђм матди яктан  ярдђм књрсђткђн  барлык якташларына рђхмђтлђрен  белдерде.  Ул: ”Безнећ авылныћ кайчан, кайсы елларда барлыкка  килњен ачыклыйсы бар ђле.Авылныћ исеме - кеше исеме, я «чум» сњзеннђн алынган. Чумык авылы  мђчетен 1937 нче елларны да бетерђ  алмадылар  – мђчетне  ќимерњче, манарасын кисњче кеше табылмады.Яћа мђчетне њз кљчебез белђн тљзедек. Элек Чумык  авылында  500дђн артык кеше яшђгђн.Бњген авылыбызда 60 йорт, 165  кеше  яши. Халкыбыз  књп еллар гореф-гадђтләребезне, йолаларыбызны саклап дини бђйрђмнђребезне њткђреп килде. Мђчетебезне тљзњдђ љч ел  дђвамында кићђшлђре белђн Фатыйх хђзрђт Гарифуллин ярдђм итте, ул Корбан бђйрђмнђрендђ, Рамазан аенда чумыклылар белђн бергђ булды.Безнећ авылыбыз халкы тырыш, аларныћ  эшлђгђн эшлђреннђн нинди икђнлеклрен књрергђ була” - дип сљйлђде.

Мђчет ачылу тантанасы ућаеннан оештырылган бђйрђм концертында Чумык авыл клубы њзешчђн  артистлары,Тубыл шђџђре себер татар мђдђният њзђге  ќырчылар Д.Әбсәләмова, З.Юмашева,”Себер нурлар”ы ансамбле башкаруында татар  ќырлары яћгырады. Чараныћ мђдђни љлеше тђмамлангач,  хуќалар кунакларны табынга чакырдылар. Клуб ќитђкчесе Раилђ Рамазанова, ярдђмчелђре Рђсимђ, Нђсимђ Ярметоваларга, Фђния Мусинага, Фђнзилђ Рәхмәтуллинага  џђм ярдђм иткђн авыл халкына, књрше Комсомолка, Кљсђйкњл, Њткђрмђ, Яћавыл авылларыннан килгђн якташларына  рђхмђтлђрен белдерде. 

Килђчђк буын турында уйлаган  миллђттђшлђребез, шушындый изге эшлђр башкарган  имамнарыбыз  булганда  миллђтебез дђ, динебез дђ бетмђс. Чумык мђчете нурлы мђхђббђт бинасы гына тњгел, њзенчђлекле, сигез почмаклы  архитектура џђйкђле  дђ. Изге  йорт Аллаџыга ышанган мљселманнардан  љзелмђсен  дигђн телђклђр юллыйбыз.

Р.Умитбаева.

 

Категория: Иман | Добавил: Zul4itai (22.08.2011)
Просмотров: 1171 | Рейтинг: 4.0/4
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz