Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Иман » Иман

МӘЕТЛӘРНЕҢ ӨЧЕСЕН, ҖИДЕСЕН ҺӘМ БАШКАЛАРЫН УЗДЫРЫРГА ЯРЫЙМЫ?


Вагай районы, Сопра авылында яшђњче Рђис Азисовтан редакциягђ хат килде. Ул "Иман” сђхифђсендђ њзенећ сорауларына ќавап бирњебезне њтенеп язган.

Сорауларга ќавап эзлђп, Тљмђн шђџђренећ Ќђмигъ мђчете  имамы Алишер  хђзрђт Дедамирзаевка мљрђќђгать иттек.

– Безнећ авылда мђетне књмгђннђн соћ, шул ук кљнне мђетнећ љчен уздыралар, бу дљресме?

– Димђк, ђле љйдђ мђет ятканда ук аш-су ђзерлђњ башланган була. Ђ мђет булган йортта љч кљнгђ кадђр аш-су ђзерлђргђ ярамый. Пђйгамбђребез Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм љенђ кайтып гаилђсенђ ђйткђн: "Андагы йортта мђет ята, аш пешереп, авыр кайгыдагы якыннарын џђм ерактан килгђннђрен ашатыгыз”, – дип.

Чыннан да, коммунистлар чоры булса да, элек мђет яткан йортта ашау, дигђн нђрсђ юк иде. Йорттагыларны књршелђр чакырып ашаталар яисђ ишек алдындагы кечкенђ љйдђ ашыйлар иде. Књрђсећ, хђзерге адђм балаларында мђрхђмђтлелек бетте. Хђзер инде андый  гадђтлђр юк. Мђет ята, ђ икенче якта дљбер-шатыр аш-су ђзерлилђр, сарык суеп аш пешерђлђр џђм зираттан мђетне ќирлђп кайтучыларны табын кљтеп тора. Кайберђњлђр љчесен, ќидесен дђ шул ук кљнне уздыралар.

– Алишер хђзрђт, мђетнећ ашларын уздыруга сез нђрсђ ђйтерсез?

– Ислам динендђ љчесен, ќидесен, кырыгын атап уздыру дигђн тљшенчђ юк. Ул безгђ башка диннђрдђн књчкђн. Аныћ турында  Коръђндђ язылмаган. Шул ашларны уздырулар мђет љчен файдасыз. Кеше њлгђч, аныћ гамђл дђфтђре ябыла ягъни исђн вакытында аныћ яхшы яклары џђм начар яклары фђрештђлђр тарафыннан  язылып бара. Мђрхњмгђ љч чыганактан савап барып тора. Беренчесе – исђн вакытында фђкыйрьлђргђ, мохтаќларга садака биреп торса, икенчесе – файдалы гыйлем-дини сабаклар биреп, вђгазьлђр сљйлђсђ, љченчесе – изге балалар калдырган булса. Алар гыйбадђт кылып, ђти-ђнилђренђ савап ясыйлар. Мђсђлђн, кљненђ биш тапкыр намаз укысалар, биш тапкыр ђни-ђтилђренећ рух-шђрифлђренђ багышлап дога кылалар.

– Мђетлђрнећ љчесен џђм башка ашларын борын-борыннан ата-бабаларыбыз уздырып килгђннђр. Ул гореф-гадђтлђр булып каныбызга, тамырларыбызга сећеп калган. Бђлки, мђетлђрнећ љчесен, ќидесен укытуларныћ бернинди гљнаџы юктыр, кеше бит авыр кайгыдан ќњлђрлђнерлек дђрђќђгђ ќитешђ. Бернђрсђ дђ эшлђмичђ утырып, чыннан да авырдыр, ђ мђетнећ ашларын уздыру кешене айнытып ќибђргђндђй була, ул кайгыдан арынып, хђстђрлђнњ чаралары турында уйлана башлый.

– Мђетнећ рух-шђрифлђренђ багышлап, Коръђн укытырга ярый, тик кљннђрне санап (3,7,40ларын) уздырырга ярамый. Ислам диненђ аларныћ кагылышы юк. Чын мљселман намазын, догаларын, Коръђнен укыса, аныћ кайгылары басыла, књћеленђ тынычлык ићђ, Аллаџы Тђгалђ аћа сабырлыклар бирђ. Шуныћ љчен сез ђйткђн ќњлђрлђнњ мљселман кешесенђ хас тњгел.

– Раил Азисов хатында «1 нче май кљнне зиратта ата-аналар кљне – "Цым” уздырыла» дигђн.

– Зиратка барып, ата-аналар кљнен билгелђп кайту да безнећ диндђ юк. Яз кљннђрне (њзлђре кљнен билгелђп) зиратны чистартырга књмђклђшеп баралар, ул саваплы эш.

– Рђхмђт, Алишер хђзрђт.

Н.САФИУЛЛИНА.

Категория: Иман | Добавил: Zul4itai (15.05.2011)
Просмотров: 1602 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz