Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Тормыш сулышы » Тормыш сулышы

ҖЫЛЫЛЫК, ЯКТЫЛЫК, ЯХШЫЛЫК ТАРАТУЧЫ

Укытучы џљнђре – ќир йљзендђ ић гњзђл џљнђрлђрнећ берсе. Аныћ хезмђте почетлы џђм шул ук вакытта ић авыры. Мђктђп бусагасыннан беренче атлап кергђн яшь баланы кояштай елмаеп каршы алу, аћа аћ-белем, тђрбия џђм тђќрибђћне тапшыра белњ ул зур талант. Џђрбер укытучы килђчђктђ укучысыныћ ућышларга ирешњен тели. Шулай ук мђктђпне тђмамлаганнан соћ, олы тормыш юлына аяк баскач, аларныћ укытучыларына рђхмђтле булулары мљџим. Ђ менђ Аромаш районы, Кљсђйкњл авылында яшђњче, ветеран укытучы Нурилђ Сђфђргали кызы Хљсђенованы укучылары бик мактап сљйлилђр. Мђктђп елларын искђ алып, укыткан  укытучыларын сагынып џђм хљрмђтлђп район газетасына язып торалар. Без дђ шул якларда йљргђнебездђ Нурилђ Сђфђргали кызы белђн очрашуны кирђк дип таптык.

Мљгаллимђ Кљсђйкњл авылында туып-њскђн џђм бала чагыннан ук укытучы булырга хыялланган. 1961 нче елны Тубыл педагогия институтына укырга кереп, биш елдан соћ аны ућышлы тђмамлагач, туган ягына рус теле џђм татар ђдђбияты укытучысы булып кайта. Ђ Кљсђйкњл мђктђбендђ ике ел эш стажы белђн эшли башлый. Ул елларда милли мђктђплђрдђ барлык фђннђрдђн татар телендђ укыталар. Сигезьеллык  мђктђп, 1985 нче елда урта белем мђктђбенђ књчђ џђм шул ук елны Нурилђ Сђфђргали кызын директор итеп билгелилђр.

1998 нче елда кљтмђгђндђ мђктђпкђ бђла килђ, янгын чыгып ул кара књмергђ ђйлђнђ. Балаларны авыл клубында укыталар. Яћа мђктђп тљзњ карары чыга. Тљзњ эшлђрне контрольдђ тоту, ќиџазларны кайтару барысы да директор Нурилђ ханым ќилкђсенђ тљшђ. Ниџаять, ике елдан соћ, кызыл кирпечтђн тљзелгђн ике катлы белем бинасы ишеклђре ачыла. Ул бњгенге кљнгђ кадђр кљсђйкњллелђр горурлыгы булып тора. Элекке Тљмђн љлкђсе губернаторы Л.Ю.Рокецкий яћа мђктђпнећ ачкычын директор кулына њзе тапшыра. Яћа мђктђптђ, яћа тормыш кайный. Кљчле рухлы, яшђњ дђрте сњнмђс Нурилђ ханым тагын да илџамланып балаларга белем џђм тђрбия биреп, аларны олы юлга ђзерли. Аныћ џђрбер дђресе югары бђя бирерлек булып њтђ. Яшь коллегаларыныћ остазы, алар белђн тђќрибђсен уртаклашып, ачык дђреслђр алып бара. Бергђ эшлђгђн яшь укытучылар аныћ тђкъдиме белђн барысы да диярлек читтђн торып укып, югары белем алалар. Аныћ тырышлыгы аркасында мђктђптђ квалификацияле укытучылар эшли џђм аларныћ књбесе "Мђгариф отличнигы” исеменђ лаек булганнар.

Н.С.Хљсђенованыћ ике кызы да ђнилђре эзеннђн китеп, укытучы џљнђрен сайлыйлар. Гњзђл – ђнисе лаеклы ялга киткђч, аныћ урынында директор булып кала. Мђктђпне ќитђклђњдђ Нурилђ ханым кызына џђрчак ярдђм итђ.

Нурилђ Сђфђргали кызы мђгариф љлкђсендђ барлыгы 41 ел эшлђњ дђверендђ 20 елны мђктђп директоры џђм 8 елны завуч була.

Ућышлары љчен Мактау грамоталарына, "В.И.Ленинныћ 100-еллык юбилее” медаленђ, љлкђ губернаторыныћ Мактау хатларына лаек була. Шулай ук аћа "Халык мђгарифе отличнигы”  џђм "Хезмђт ветераны” исеме бирелђ. Ђле џаман да ќитез, акыллы, сљйкемле хатынга карап, олыгая барган саен, аныћ яше њзен бизђгђнлеген аћлыйсыћ. Нурилђ Сђфђргали кызына књптђн тњгел 65 яшь тулган. Аныћ кебеклђр нинди генђ яшьтђ булуга карамастан, џаман да яшь килеш калалар, алардан яхшылык нуры  сибелђ. Чљнки ул гомер буена кешелђр љчен яшђгђн џђм яши, ќылылык тарата, мохтаќларга ярдђмгђ килергђ ђзер тора.

Бњгенге кљндђ Нурилђ ханым лаеклы ялда. Ђмма, ул љйдђ утырмый. Киресенчђ, бик актив тормыш алып бара. Ул хакимият џђм район Думасы депутаты, совет ветераннары рђисе, "Бердђм Россия” партиясе ђгъзасы.

Кырык елдан артык мђктђптђ эшлђп, ничђмђ буынга ул њрнђк џђм мђктђп тормышына катнашып яши. Аныћ кебек кешелђр безнећ тормышны бизилђр дђ инде. Укучылары џђм авылдашлары књћеленђ мђћге кереп калалар.

Мђкалђне Нурилђ Сђфђргали кызына багышлап, шигырь юллары белђн тђмамлыйсы килђ.

Хатын-кызныћ акыл  сыйфатларын

Ќыйгансыћ син бары њзећђ.

Ханбикђлђрдђй кыю атлап,

Менђсећ бит гомер њренђ.

Н.САФИУЛЛИНА.

Категория: Тормыш сулышы | Добавил: Zul4itai (04.02.2010)
Просмотров: 445 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz