Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Тормыш сулышы » Тормыш сулышы

ТЫРЫШКАН ТАБАР, ТАШКА КАДАК КАГАР

Шулкадђр дђ матур булып кар ява. Џава искиткеч саф, аяк астында кар шыгырдый. Ќырларыбызда без аны яратып "ак чђчђктђй”, "књбђлђктђй” "ябалак-ябалак” дип ќырлыйбыз, энќелђргђ тићлибез. Мин њзем карны Ходай биргђн бер могќиза дип кабул итђм. Карсыз, бурансыз, каты суыкларсыз Себер, Себер тњгел инде ул!

Соћгы вакытларда буран бик котырынып китте. Иртђн торып тышка чыксаћ, ишегалдыћны танымый торасыћ: "урап-урап”, "буран-буран” кар кљртлђрен љйгђн дђ куйган. Безнећ Богандинкада ић мљџиме – ишегалдыћнан чыгу. Ђ урамнар кеше йокыдан уянганчы ук чистартылып куелган була. Шома юлдан нђнилђрне чанага утыртып бакчага алып бару њзе бер књћелле. Бу юллар тљзњ џђм ремонтлау оешмасыныћ  Богандинка участогы ќитђкчесе Тазетдинов Ђрхђт Мирхђт улы џђм аныћ хезмђткђрләренећ казанышы.

Богандинка участогы 180 чакрым юлны тђшкил итђ џђм Ялутор-Тљмђн районы чигеннђн алып унберенче чакрымга чаклы сузыла. Богандинка, Марай, Филиппович, 12 нче мђйдан, Головино, Винзили, Муллаш, Килки, Железный перебор, Индрђй авыллары да аныћ карамагына керђ џђм тагын 31 чакрым федераль юл љстђлђ. Менђ шушы араны юл хезмђткђрлђренђ тљзђтеп, чистартып торырга кирђк. Ходай аларга ярдђм бирсен.

Ђрхђт Мирхђт улыныћ таркалып барган оешманы ќитђклђвенђ дђ инде алтынчы ел киткђн. Њз вазифасына бик ќитди карый, акыллы идарђ итђ. Табигать "шаярткалаганда”  юл хезмђткђрлђре тђњлегенђ љчђр сменага бњленеп эшлилђр. Элекке кебек "машинам ватык” яисђ "бензин ќитми” дип утырулар юк. Техниканы биш бармагы кебек белгђн ќитђкчене алдап булмый. Туры сњзле, талђпчђн ќитђкче ић авыр участокларда хезмђткђрлђре белђн бергђ була.

Арып-талып кайтканнарны бљтен ућайлыклары булган ќылы ял бњлмђсе кљтђ. Чђй эчеп аласыћмы, ятып ял итђсећме, чыланган киемнђрећне киптерђсећме – барысы да њз ихтыярыћда. Бђйрђмнђр, туган кљннђр дђ онытылмый, бергђлђп билгелилђр.

Ђрхђт Мирхђт улыныћ тормыш юлы барлык авыл малайларыныкы кебек бик гади. Урман-књлле Кулик авылында Мирхђт Хафиз улы белђн Зљџрђ Газизулла кызы гаилђсендђ љч малайныћ ић олысы булып туа ул. Кечкенђдђн њк ђтисе белђн урман-кырларны ќђяњ дђ, атка атланып, тракторга утырып та аркылы-буйлы йљреп чыга. Печђн чабу, утын ђзерлђњ, балык тоту, њрдђк аулауда ђтисенђ ић ышанычлы ярдђмче була.

Мђктђпне бетергђч, Ялутор техникумында укый. "Техник-механик” белгечлеген алып Богандинкада эшкђ урнаша. Моннан армиягђ китте, монда љйлђнде – авылдашы, књрше кызы Сания Ахулла кызын читкђ ќибђрмђде. Улы Радиф да њзе белђн бергђ эшли, ике оныгы бар.

Ђрхђт Мирхђт улына исђнлек-саулык, эшендђ ућышлар, гаилђсендђ тынычлык, татулык, тигез тормыш, бђхетле картлык, балаларыныћ, оныкларыныћ игелеген књрергђ насыйп булсын дип телибез.

Вђсилђ ХЂБИБУЛЛИНА.

Категория: Тормыш сулышы | Добавил: Gladiolus (21.01.2010)
Просмотров: 1289 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz