Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Тормыш сулышы » Тормыш сулышы

ЧЫН МӨСЕЛМАН ТАТАР ГАИЛӘСЕ

Аслана авылы хакимияте ќитђкчесе Абдулла Гани улы Рафиков безгђ Бумаерда бљтен тирђ-як авылларда яшђњче халык љчен авторитет булган Ђбделхђевлар гаилђсе яшђвен, Тимерхан абыйныћ авыл депутаты, староста, мђчет имамы вазифасын њтђвен ђйтте. Шушы гаилђ белђн якыннан танышсагыз яхшы булыр иде, дип кићђш бирде.

Без Бумаерда Тимерхан абый белђн Сђгъдия апа ачык йљз белђн каршы алдылар.

Тњргђ узгач, Тимерхан Гљдќђтулла улы дђфтђр алып безгђ књрсђтте.

– Монда авылдашларныћ туган кљннђре булса, аларга багышлап котлау сњзлђре, истђлеклђр, тљрле чараларда сљйлђргђ вђгазьлђр язып алдан ђзерлђп куям, – диде ул.

– Бумаерда туып њстем. Тормыш иптђшем Сђгъдия Чђйгелислам кызы белђн 41 ел яшибез. 4 бала тђрбиялђдек, бер улыбыз 18 яшендђ генђ мђћгелек йортына китте. 9 оныгыбыз бар. Балаларыбызныћ да дин юлында йљрњлђренђ шатланабыз, – дип Тимерхан абый сњзен дђвам итте.

– Колхозда 34 ел механизатор вазифасын њтђдем. Хезмђт стажым барлыгы 40 ел, быел пенсиягђ чыктым.

Њзгђртеп кору заманында Аслана авылы хакимияте башлыгы Мљнир Хђлилов килеп авылга ни кирђк, булышабыз, дип ќыелыш њткђрде. 2000 елга – Яћа гасырга кереп барабыз. Бер фикергђ килеп ић беренче зиратны читђнлђдек. Безгђ мђчет, медпункт, су, газ, асфальт юл кирђк иде. Боларны гамђлгђ ашыруда С.Собянин, Ђ.Каюмов, Р.Зиганшин, Г.Бикмуллин булыштылар. Ялуторда да тњрђлђр янына керергђ Мљнир мђрхњм ярдђм итте, џич њзеннђн калдырмыйча ияртеп йљрде. Якташларымныћ мине депутат итеп сайлауларына да 5 ел булды. Авылыбыз искиткеч њзгђрде: бљтен ќир тђртиптђ, менђ яћа Могќизалар кыры дигђн урам тљзелеп тора. Хђзерге кљндђ Бумаерда 105 йорт бар. Быел Мђћгђрдђн 10 кеше килеп участоклар алдылар. Барысы да акыллы, тырышлар. Бер рус кешесе дђ авылда тљплђнде. "Ярдђм кирђксђ мића да ђйтегез”, – диде ул. Хђмер белђн дус булмаган кешегђ авылда гљрлђтеп яшђрлек. Халык бездђ эш сљючђн, тђртипле. Авылдашларныћ 30-40 проценты вахталы метод белђн шђџђрлђрдђ эшлилђр. Кайберлђре СПК "Петелинский”да хезмђт итђ.

Клуб элек ябылган иде. Яшьлђр дискотекага књрше авылга барсалар, тђртипсезлђнђлђр. Хђзер клубыбыз эшли, Аллага шљкер. Яшьлђр булса, авыл да яши, читкђ китђргђ тырышмыйлар. Кешелђр књплђп хайван асрыйлар, аларны чиратлашып кљтђбез. Сыерларныћ сљтен хљкњмђткђ тапшырабыз. Медпунктыбыз да эшли, ансыз авылда читен. Мђчетебезнећ ишеге џђрчак џђркемгђ ачык. Мљселманнарга кичке сђгать биштђ дђрес бирђбез. Мђчет тљзелњгђ дђ 5 ел булды. Яшьлђр њз телђклђре белђн йљрилђр. Алар безгђ караганда грамоталырак, књпне белђлђр, без юл бирђбез. Аларны кызыксындыру кирђк.

Бумаер олы юлныћ љстендђ урнашкан. Мђчетебез дђ ђллђ кайдан књренеп тора. Юлаучылар Чилђбедђн, Магнитогорскидан бу якларга эшкђ йљрилђр. Тљрле миллђт кешелђре туктап мђчеткђ садака салып китђлђр, без миллђтне аермыйбыз. Мђчет эшендђ тормыш иптђшем Сђгъдия документларны, бухгалтерия отчетларын тутыруда нык булыша, – дип Тимерхан абый бђян итњен тђмамлады.

 Без Сђгъдия Чђйгелислам кызы белђн ђћгђмђне дђвам иттек.

– 1969 елны Бумаерга Яћа Атьялдан килен булып тљштем. Озак еллар колхозда сыер саудым, пешекче вазифасын њтђдем. Улыбызныћ њлеме йљрђгебезне нык ђрнетте. Сабырлык – зур роль уйный. Кызыбыз Асиягђ 9 яшь булганда кибеткђ барган ќирендђ љстеннђн трактор чыга. Велосипеды изелђ, ђ њзе исђн-сау кала.Бу Ходай ђмередер. Алла Тђгалђгђ рђхмђтебез чиксез. Ђтием укымышлы кеше иде, Казахстанда яшђгђндђ књпне књрдек, белдек. Гарђп теле белђн бала чагымнан ук кызыксындым. Рђсемнђр ясарга яраттым, гел мђчет сурђтлђрен тљшердем. Тормышта тљрлесе булды. Гаилђне саклап калу ул бик авыр. Безгђ Коръђн сњрђлђре гаять нык ярдђм итте. Иптђшем бик ђйбђт кеше, рђхимле. Бик ихлас телђгђн идек, былтыр Хаќга бардык. Нинди генђ кешелђр белђн танышмадык, дљнья књреп кайттык, – дип сљйлђде ул.

Тимерхан абый белђн Сђгъдия апага озак еллар бергђ-бергђ, халкыбызны куандырып яшђргђ џђм эшлђргђ язсын.

Д.ФЂХРЕТДИНОВА.
Категория: Тормыш сулышы | Добавил: Gladiolus (19.12.2009)
Просмотров: 473 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz