Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Ничек яшисең, авыл? » Ничек яшисең, авыл?

АВЫЛНЫҢ БҮГЕНГЕ ТОРМЫШЫ

Без Антипино авылы хакимияте башлыгы Виктор Петрович Журавков белђн очрашып, хакимият территориясенђ кергђн авылларда, аеруча татар авылы Кыскыркњлдђ яшђњче халыкныћ бњгенге тормышы, хђле турында сораштык.

– Антипино авылы хакимиятенђ ќиде торак пункты керђ. Ул њз эченђ 1006 кешене алган. Камышинка белђн Кыскыркњл татар авыллары, шулай ук Вершина, Елань, Антипинода да беркњпме татар миллђте вђкиллђре яши, – дип ќитђкче сњзен башлады.

– Бездђ пенсионер Н.Карлыковныћ ике крестьян хуќалыгы бар, аларда 13 сыер исђплђнђ. Турнаевода поши фермасы эшли, анда 11 хайван яши. Ферманы гаять нык саклыйлар. Монда экскурсия ясарга да мљмкинчелек тудырылган, чана ќигеп пошиларда йљрергђ була. Антипинода 50 гаилђ умартачылык белђн шљгыльлђнђ. Эшкуарлар авылларда кибетлђр ачканнар. Халык, нигездђ, ярдђмче шђхси хуќалык белђн яши. Хакимият буенча 31 процент кеше эш белђн тђэмин ителгђн. Камышинка – Кыскыркњлдђ 62 хуќалык бар, шуларныћ унысы гына терлек тотмый. Савым сыерлар саны – 60, сарыклар – 500, атлар – 15-20. Кешелђр терлек асраудан тыш саз чиясе, нарат ќилђге ќыя, балык тота. Аларны сату авыр. Итне, ќыйган ќилђк-ќимешећне, бђрђћгене кайда тапшырасыћ? Элек, советлар заманында, район њзђгендђ ђзерлђњ конторасы эшлђгђн, тапшыру проблемасы булмаган. Вахта ысулы белђн 18 кеше шђџђрдђ эшли, – дип Виктор Петрович сљйлђвен дђвам итте.

– "Яшь гаилђ” программасы буенча 2 гаилђ йорт тљзи. Менђ Тђњде елгасы аша зур књпер салынды. Ул елга аръягында яшђњче халыкныћ тормышын ќићелђйтте. Њлњ бала тууны арттыра. Былтыр 18 сабый дљньяга килде, 24 кеше њлде.

Кыскыркњл авылында 213 кеше яши. Яшьлђр укып белем алганнан соћ, авылда тљплђнергђ тырышмыйлар, читкђ китњ ягын карыйлар, чљнки яшђњ љчен шартлар авыр. Электр уты юк, юллар начар. Њзегез монда килгђндђ нинди икђнлеген књргђнсездер. Район њзђгеннђн атнасына бер тапкыр булса да авылгача рейслы автобус йљртергђ рљхсђт бирмилђр, юллар нормага туры килми. Кыскыркњллелђргђ Антипинога Тњбђн Тђњде аша гына элђгеп була. Ќђен бљтен ќирне су баса, саз уяна. "Олы ќиргђ” юл киселђ. Атнасына ике тапкыр самолет оча, саздан танкетка йљри.

Монда тљзелеш эше алып барып булмый, чљнки ќир юк. Заманында "Антипинский” совхозы икмђк чђчњ белђн шљгыльлђнгђн. Кыскыркњлнећ Вахитовлар гаилђсе кул белђн чабып совхозга 90 тонна печђн тапшырган. Бер яктан еракта яшђвебез ђйбђт тђ, чљнки ќинаять кылулар юк. Халык бу якларда ифрат тђртипле. Эчкечелек Россиянећ барлык тљбђклђрендђ бар, Кыскыркњлне дђ сикереп узып китмђгђн. Ђ менђ наркотик кебек ђйберлђрне яшьлђр ишеткђннђре дђ юк.Халык бу якларда авыр шартларда яшђсђ дђ, џичкая китмђячђк. Бу аларныћ кадерле туган яклары. Монда ата-бабалары књмелгђн, бу аларныћ кече Ватаннары, – дип башлык сњзен тђмамлады.

Чыннан да Кыскыркњлдђ гадел, тырыш, кешелекле, тњземле, гади миллђттђшлђребез яшђвенђ ышандык. Шушы чыдам якташларыбызга исђнлек-саулык телисе генђ кала.

P.S. Килђчђктђ электр утын кертњ планлаштырылмаган, чљнки моныћ љчен књтђрђ алмаслык капитал кирђк, ђ менђ юл булуы љметлђндерђ.

Д.ФЂХРЕТДИНОВА.

Категория: Ничек яшисең, авыл? | Добавил: Fuckir72 (28.02.2010)
Просмотров: 1209 | Рейтинг: 3.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2023
  Хостинг от uCoz