Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Яңарышның 20 еллык юбилеена » Яңарышның 20 еллык юбилеена

БЕР ОЧРАШУ – ҮЗЕ БЕР ГОМЕР

БЕР ОЧРАШУ – ЊЗЕ БЕР ГОМЕР


Белем йортыныћ спорт залында авыл халкы алдында мђктђп директоры Маннур Туктасын улы:

– Хљрмђтле авылдашлар, бњген бездђ зур бђйрђм. Ерак Тљмђннђн "Яћарыш” љлкђ татар газетасы хезмђткђрлђре, алар белђн бергђ олы кунаклар килделђр, – дип очрашу кичђсен ачты. Чараны алып баручы Римма Умитбаева сњзне газетаныћ баш мљхђррире Алсу Мљхђммђтђмин кызы Сђгыйтовага сњз бирде.

– Безнећ максат районнарга чыгып халык белђн очрашу. "Яћарыш” каршында 6 ел буена "Ђдђби Тљмђн” тњгђрђге эшли. Беренче тапкыр менђ сезнећ белђн очрашырга, 20 ел буена кем безгђ мђкалђлђр язып торган, шуларны бњлђклђргђ булдык. Закира апа Дђњлђтшина мђћгелеккђ яныбыздан киткђн. Клара апа Калбаева, Галия апа Хамраеваны књрђсебез килде. Килђчђктђ тагын да алардан хатлар кљтеп калабыз, – дип сљйлђде мљхђррир. Ул авыл халкын укытучы елы, тиздђн булачак Ќићњ кљне, газетаныћ 20 еллык юбилее белђн тђбриклђде. Хђбђрчелђргђ Мактау грамоталары, Тњбђн Тђњде хакимияте башлыгы З.З.Ђхтђриевка, Антипино хакимияте ќитђкчесе В.П.Журавковка, мђктђп директоры М.Т.Дђњлђтшинга џђм мђктђп коллективына рђхмђт хатлары, бњлђклђр тапшырды.

Сђхнђгђ газета хезмђткђрлђре чыкты. Редактор Алсу Сђгыйтова џђрбер эшче турында аерым сљйлђп тапшырды.

– Менђ 20 минутлык эчтђлекле видеофильм кабыздылар. Шушы видеоролик татар матбугатыныћ тарихын књрсђтте. Авыл халкы тын алмыйча тыныч кына карады. Алар хљрмђт белђн яныбызда булмаган газетаныћ беренче мљхђррире, аны оештыручы Азат абый Сђгыйтовка, штаттан тыш хђбђрчелђр – Якуб ага Зђнкиевка, Искђндђр абый Янтимировка, Шакирќан ага Ибраџимовка, Идия Хђннђновага карадылар.


Видеофильмнан соћ сђхнђгђ "Ђдђби Тљмђн” тњгђрђге актив катнашучылары чыктылар.

– Ихлас књћелдђн Тљмђн љлкђсе губернаторы В.Якушевка рђхмђтемне белдерђм. Тњрђбез ярдђм итмђсђ џичнђрсђ эшли алмас идек. Губернаторныћ ярдђмчелђре – Алсу Мљхђммђтђмин кызына, Рифкать Насыйбуллинга, фильмны тљзњчелђргђ зур рђхмђт. Без зур проектыбызны башладык. Кайсы авылларда геройларыбыз, олы шђхеслђребез – Азат Сђгыйтов, Булат Сљлђйманов, Якуб Зђнкиев туып њскђн, яшђгђн – шуларда булырга планлаштырдык.

Кыскыркњл – бђхетле авыл, чљнки ић беренче сезгђ килдек. Газетаны алдырасыз, тагын да књбрђк язылырсыз, – дип Тљмђн дђњлђт университетыныћ филология фђннђре докторы, профессор Хђнисђ Чђњдђт кызы Алишина сљйлђде. Ул кыскыркњллелђрнећ якташы, бњгенге кљндђ Казанда яшђњче, Казанныћ мећ еллыгына багышланган орден белђн бњлђклђнгђн шагыйрь Шђњкђт Гаделшаныћ "Гаќђеп авыл” дигђн шигырен укыды.

Тљмђн љлкђсенећ радиоспорт ветераны, дљнья чемпионы Зыятдин Низамов Советлар Союзы герое П.Федоровныћ, генерал А.Федюнинскийныћ дипломнарын мђктђп ќитђкчесенђ, хакимияткђ, татар журналистикасыныћ ветераннарына тапшырды. Запастагы кадрлар офицеры, шагыйрь Заџид Акбњлђков њзенећ шигырьлђрен сљйлђде. Аныћ кљчле тавышыннан бљтен зал яћгырап торды. Заџит абый да, Зыятдин абый да мђктђп китапханђсенђ њзлђренећ китапларын тапшырдылар.

Тљмђн љлкђсенећ миллђтлђр эшлђре буенча комитетыныћ баш белгече Р.М.Насыйбуллин, Тљмђн љлкђсе Конгрессы, милли-мђдђни автономия исеменнђн "Яшь буын” яшьлђр хђрђкђте лидеры, Конгрессныћ яшьлђр белђн идарђ итњ департаменты ќитђкчесе Фђрит Корманов, якташларыбызны ихлас књћелдђн котлады. "Яшь буын”ныћ ќырчылары Эльмир Фастуллин, Фђрит Корманов, Руфинђ  Хисаметдинова  зур тњгел, ђмма искиткеч яхшы концерт куйдылар. Тамашачылар яшь артистларны зур алкышларга књмделђр. 

– "Янарыш” газетасына халкыбыз исеменнђн безнећ якларга килгђннђре љчен чын рђхмђтемне белдерђм. Газета њзенећ горур урынын яулады. Слайдларыгызны карадым, бик кызыклы. Менђ олы бђйрђмнђр, чаралар ќитеп килђ. Быел Укытучылар елы дип игълан  ителде, Ќићњ бђйрђме, Октябрьдђ халыкны хисапка алу, аннары сайлаулар була. Кышны да ђйбђт кенђ чыгып килђбез. Шунысы кызганыч, бер сугыш ветераны да калмады, бер генђ дђ хезмђт фронтында катнашучы исђн тњгел. Бљек Ќићњнећ 65 еллыгына багышланган медальлђрне тапшыра башладылар, – дип бђян итте В.Журавков.


Чараны мђктђп директоры Маннур Дђњлђтшин тђмамлады:

– Тљмђннђн безгђ Салават килгђн дип торам. Артистларга зур сђлам. "Яћарыш” булмаган булса, матур очрашу да оештырылмас иде. Безгђ ямь, язны китердегез. Коллектив њзен књрсђтте, кызлар булдыралар икђн. Азат абыйга рђхмђт, Алсу ханым аныћ лаеклы дђвамчысы. Килђсе язылу компаниясе вакытында газетага язылучылар тагын да књбрђк булыр. Без татарлар булгач, бу эшебезне дђррђњ кубып дђвам итђрбез. «Сазъяк» программасы кабул ителг;н елларда мәрхүм Азат абый Сђгыйтовка, хәзер Наилђ апа Сафиуллинага безнећ сазъяк проблемаларын књтђргђннђре љчен зур рђхмђт. Татарлар аякка басканда Илдар Тђлгать улы Шарапов та килгђн иде. Хђнисђ Чђњдђт кызы Алишина – њз эшенећ патриоты. Ул Якуб абыйныћ эшен дђвам итђ.

Безнећ якларга бик сирђк килђлђр. Аралашу яхшы эшлђргђ накал. "Яшь буын”га карап књћеллђр књтђрелде, биисе килеп китте.

Сезгђ ућышлар, тынычлык телибез, – дип Маннур Туктасынович сљйлђде. Ул якташларын "Светлый путь” район газетасы хезмђткђре Рустем Рђхмђтуллин белђн дђ таныштырды.

Д.ФЂХРЕТДИНОВА.

 

 

 

Үткән атнаның җомгасында без, редакция хезмәткәрләре, Түбән Тәүде районындагы, сазлыклар арасына кереп сыенган Кыскыркүл авылына барып кайттык. Инде тиз көннәрдә Тубыл, Вагай, Яркәү районнарындагы юлсыз авылларга барырга исәп.Ул якларга юл тотуыбызның максаты - "Яңарыш” газетасының 20 еллык юбилее алдыннан  халык белән күрешеп, аралашып киләчәккә уртак планнар төзү, үзебезнең хәбәрчеләребез, укучыларыбызга саф йөрәкләрдән чыккан рәхмәтләребезне, әзерләгән кечкенә бүләкләребезне җиткерү. Авылларга сәяхәтебезне сазъяк авылларыннан башлауыбызның сәбәбе көн кебек ачык: газетаның туган көненә Төмән шәһәренә килеп җитәр өчен ул якларда яшәүчеләргә, әллә нинди газаплар чигәргә туры киләчәк. Шуңа күрә, укучыларыбызның үтенечләре, һәм дә үзебезнең алар белән кабат очрашу теләгебез зур булганга, юбилей бәйрәмен урыннарда барып оештырырга булдык. Уй-фикерләребезне хуплап безнең белән бергә милләтләр эшләре буенча өлкә комитеты белгече Р.М.Насыйбуллин,  "Әдәби Төмән” түгәрәге рәисе, профессор Х.Ч.Алишина, әгъзалары – радиоспорт буенча дөнья чемпионы З.Х.Низамов, шагыйрь З.Г.Акбүләков һәм "Яшь буын” оешмасы яшьләре юлга чыктылар. Түбән Тәүде авылына барып җиткәч, "Светлый путь” район газетасының баш мөхәррире М.В.Князев чакыруы буенча, редакциядә кунакта булып, хезмәткәрләре һәм аларның башкарган хезмәтләре белән таныштык. Биредә безгә журналист Рустем Рәхмәтуллин кушылды, без яңадан юлыбызны дәвам иттердек.  Кыскыркүл авылына барып җиткәч, туры мәктәпкә бардык. Анда безне ачык йөз, тәмле сүзләр белән мәктәп директоры Маннур Туктасын улы Дәүләтшин һәм киң күңелле укытучылар коллективы каршы алды.

Р.КАНГАЗИНА.

 

 

Категория: Яңарышның 20 еллык юбилеена | Добавил: Zul4itai (18.02.2010)
Просмотров: 794 | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2024
  Хостинг от uCoz