Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Иман » Иман

ГАЛӘЙҺИССӘЛӘМНЕҢ ТУГАН КӨНЕ

3–4 ФЕВРАЛЬДЂ МЂЊЛИД АЕ – ПЂЙГАМБЂРЕБЕЗ МЉХЂММЂД (с.г.в.с.)

Россия џђм Татарстан мљсел-маннарыныћ аерым бер чыганакларында Пђйгамбђребезнећ туган кљнен билгелђп њтђ башладылар. Ђмма кайберђњлђр, бигрђк тђ гарђп иллђрендђ укып кайтканнар, бу кљнне, бђйрђм итеп њткђрњгђ каршы. Янђсе, њзе исђн чакта билгелђмђгђннђр, аннары њлње дђ шул кљнгђ туры килђ. Шулай бђйрђм итњ – бидагать санала, дилђр. Исламда туган кљн бик тыйнак њткђрелђ яки бљтенлђй уздырылмый. "Сљекле Рђсњлебез (с.г.в.)нећ туган кљне – безнећ љчен дата гына”, – дип яза кайбер газеталар.

"Галимнђр ђйтњенчђ , фатымилар вакытында џиќри буенча 300 нче елларда бу датаны билгелђњ Мисырда кертелгђн. Анда ул чакта књпчелек халык христиан булган. Алар Гайсђ пђйгамбђрнећ туган кљне – Раштуаны бик зурлап бђйрђм иткђннђр. Моны књреп: "Без ић зур Пђйгамбђр Мљхђммђд (с.г.в.)нећ туган кљнен њткђрергђ хаклырак”, - дип Мђњлид њткђрњне керткђннђр. Хђтта аны ай буена дђвам иткђннђр”, – ди Яр Чаллы шђџђренећ "Ак мђчет” мђдрђсђсе мљгаллиме, шђригать белгече Рђфыйк хђзрђт Мићнеђхмђт. Туган кљнне њткђрњ њрнђген дђ књрсђткђннђр. Кичђ башында Пђйгамбђребез (с.г.в.)нећ тормыш юлы, Исламны торгызу тарихы, вђхи килњ турында сљйлђгђннђр, салаватлар, мљнђќђтлђр ђйткђннђр. Монда шђригатькђ каршы эшлђр књренми. Гаќђп тђ, уйландыра да бу хђл.

Ђмма бњгенге кљнгђ кадђр ата–бабаларыбыздан килгђн Мђњлид аен џђр мљселман књћелендђ бђйрђм итђ. Мђњлид кичђсендђ садакалар бирешеп, Пђйгамбђребезне искђ алып, намаз соћыннан телђклђрен телђп дога кылалар. "Мђњлид киче, Мђњлид кљне, Мђњлид ае дип йљртђбез. Пђйгамбђребез хђдисендђ: "Аллаџыга мактау, ђ Пђйгамбђребезгђ салават шђрифлђребез хас”, – диелгђн.

Аллаџы Тђгалђ књрсђткђн туры юлны љйрђткђн кадерле џђм хљрмђтле Пђйгамбђребезнећ дљньяга килње мљселманнар љчен зур шатлык. Пђйгамбђребез Мљхђммђд галђйџиссђлђмгђ салаватлар уку, аныћ башыннан њткђн хђллђрне сљйлђп, искђ алып мђњлид укыту бик саваплы эштер, минемчђ. Аны бу кљндђ, айда никадђр зурласак, шулкадђр саваплы булырбыз.

Н.САФИУЛЛИНА.


 

Категория: Иман | Добавил: Zul4itai (02.02.2012)
Просмотров: 591 | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2023
  Хостинг от uCoz