Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Иман » Иман

ДИНСЕЗ КЕШЕ ЭЧКЕЧЕЛЕККӘ ТИЗ БИРЕЛӘ

- Џичшиксез, кичерелђчђк, хђтта Аллаџы Тђгалђ эчњен ташлаганнарныћ гљнаџларын савапка ђйлђндерергђ мљмкин, – дип ќавап биргђн иде гарђп кешесе. Минемчђ, аракыны ташлау беркайчан да соћ тњгел, ђгђр дђ ул кеше њзендђ кљч табып, шуны эшли алса. Кеше аракыга мохтаќ тњгел, чљнки аныћ тђнендђ аракы џђрвакыт тиешле микъдарда була. Књзђнђклђр кирђк булса, синтезлаштырып торалар, чљнки тђндђге аракыныћ мљџим функциялђре бар. Ђгђр без аш алды дип, ђз-ђз генђ системалы рђвештђ аракы яки сыра эчсђк, њзебездђге аракы  ясаучы књзђнђклђрне эшсез калдырабыз, алар ќимерелђ яки йокыга тала. Шул вакытта тыштан кергђн аракыны њзлђштерђ торган књзђнђклђр кљчђеп китеп, чиргђ ђйлђнђ. Эчкечелекне кинђт ташлаган очракта, аракыны њзлђштерњче књзђнђклђр тђндђге бљтен хәмерне ашап бетерђлђр. Аракысыз књп кенђ кешенећ эчке функциялђре эшлђми. Шундый вакытта кеше ничек булса да, кайдан булса да аракы эчђргђ эзли, йљзе агара, аћарда љянђк булырга мљмкин. 100 грамм гына булса да аракы капса, шунда ук аныћ хђле яхшыра, ясалма гармония барлыкка килђ. Лђкин ул озакка бармый. Иртђгђ тагын шул хђл кабатлана. Бу инде хакыйкый чир. Даими рђвештђ аракы эчкђн кешенећ бљтен яшђњ рђвеше аракы белђн бђйле. Мђќлеслђрдђ телђклђр тели-тели аракыны књтђрњ ширеккђ керђ. Ислам динендђ хђрђм ризыктан гына тњгел, хђлђл ризыктан да ярдђм сорарга ярамый, хђтта икмђк белђн ант итњ дђ зур гљнаџ санала.

Ђхлђким риваятендђ "Аракы эчкђн, зина кылган кешенећ иманын Аллаџы кеше књлмђген салган кебек ала”, - диде. Ягъни, ђз генђ эчсђ дђ, књп эчсђ дђ.

"Исерткеч - бљтен бозыклыкныћ анасы яки шайтанныћ ашы”, - диде рђсњлебез (с.г.в.с.)

Џђр ике кљн фаќигасенећ берсе - исерњ нђтиќђсендђ, књпме кеше њлђ, яралана, гаилђлђр таркала. Ић якын кешелђрнећ ата-анасыныћ, хатыныныћ, газиз балаларыныћ, иренећ бљтен дљньясы тоташ бер караћгылыкка ђйлђнђ, бетмђс бђхетсезлеккђ тарыйлар. Бер хакимгђ исерткеч эчемлек салып биргђннђр џђм эчњен њтенгђннђр. Хаким эчемлекне тњккђн.

"Ни љчен ђрђм итђсећ?” - дигђннђр. Хаким: "Мин аны ђрђм итмђсђм, ул њзе мине ђрђм итђ”, дигђн.

Н.САФИУЛЛИНА.

Категория: Иман | Добавил: Zul4itai (03.05.2012)
Просмотров: 602 | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2023
  Хостинг от uCoz