Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » И туган тел » И туган тел

ТЕЛЕБЕЗ БУЛСА, КИЛӘЧӘГЕБЕЗ ДӘ БУЛЫР

            

Мђктђпнећ актлар залы кунаклар, катнашучылар белђн шыгрым тулы иде. Бђйгенећ тантаналы љлеше  сђхнђлђштерелгђн књренештђн башланды. Мђктђп укучылары татар халкыныћ бай традициялђрен књрсђтеп, милли бђйрђмнђребезне искђ алып кунакларны сђламлђделђр, ”Туган тел”не  залда утыручы тамашачылар белђн бергђ башкардылар. Сайланган дђрђќђле жюри рђисе С.З.Хисмәтуллин, љлкђ мђгариф департаменты белгече  О.Ф.Гроо, љлкђ  татар Конгрессы мђдђният департаменты ќитђкчесе В.С.Ташкалова, жюри  ђгъзалары - педагогия,  филология фәннәре кандидатлары, доцентлар -  К.С.Садыйков, Р.Г.Гадиев, М.С.Хәсәнова, М.А.Сагидуллин, тарих фәннәре кандидаты, доцент З.А.Тычинских,  филология фәннәре кандидаты, Төмән районының Шыкча урта мәктәбе туган тел укытучысы Г.Х.Муллачанова кунакларны котладылар һәм ућышлар телђделђр.


”Татар укытучылар династиясе” бђйгесендђ катнашучылар  актлар залында, "Ић яхшы татар теле,  ђдђбияты укытучысы” бђйгесе информатика кабинетында, балалар љчен интеллектуаль  конкурс  "Сыерчык-2011” мђктђпнећ   этно-мђдђни залында эшлђрен дђвам иттеләр. Љч  сђгатькђ якын барган кызыклы, иќади ярышта чыгыш ясаучылар њзлђренећ талантларын, дин, фђн, мђдђният, тарих, гореф-гадђт, йолалар темалары буенча белемнђрен књрсђттелђр. Конкурс нђрсђгђ ђџђмият бирергђ, ничек балаларны кызыксындырырга љйрђтте, тђќрибђ белђн уртаклашырга  мљмкинлек бирде.

Соћыннан кунаклар љчен Тљмђн љлкђ  милли мђгариф музеенда экскурсия оештырылды. Р.С.Кутумованыћ чыгышын авыллардан килгђн балалар, кунаклар кызыксынып тыћладылар, сораулар бирделђр.

Программаныћ икенче  бњлегендђ ”Татары Тюменской области: история  и современность” китабы презентациясе уздырылды. Кыскача китапныћ эчтђлеге, халкыбыз љчен ђџђмияте турында В.С.Ташкалова сљйлђде.

Љч конкурсны оештыру катлаулы булмадымы, дигђн сорауга жюри рђисе, унбишенче  мђктђп  директоры Сђит  Хисмәтуллин: ”Укытучылар ђзерлек эшлђренђ  бик ќаваплы карадылар, мђктђп ќитђкчелђре белђн элемтђ  тыгыз булды”, - диде. Тубыл шђџђренећ унбишенче мђктђбе  бу конкурсны икенче ел рђттђн њткђрђ. Оештыручыларныћ  максаты - татар теле, ђдђбияты укытучыларыныћ  дђрђќђсен књтђрњ, укучыларда кызыксыну уяту, милли мђгариф проблемаларын чишњ. Быел љлкђбезнећ этно-мђдђни компонентлы мђктђплђреннђн катнашучыларныћ  саны арткан, укучыларныћ кызыксынуы да шатландырды.  Мђктђп  ќитђкчесе, укытучылар кунаклар љчен ућай шартлар тудырырга тырышканнар. Балалар њз мђктђплђренђ кайтып горурланып сљйли алалар. Этно-мђдђни компонентлы мђктђптә үтә торган чаралар традициялђргђ, мәдәнияткә бай, толерантлык хислђрен тђрбиялђргђ ярдђм итђләр. Андый конкурсларны оештыру катлаулы булса да, игътибарга лаек, нђтиќђсе дђ књзгђ књренђ. Љлкђ књлђмендђ њткђрелгђн бу чара Тљмђн љлкђсе мђгариф џђм фђн  департаменты, миллђтлђр эшләре комитеты, љлкђ татар Конгрессы ярдђмендђ оештырылган. Конкурста ќићњчелђрне жюри ђгъзалары билгелђде. "Сыерчык-2011”дђ беренче урынга Тубыл шђџђренећ унбишенче мђктђп балалары лаек булды, икенче  урын Санниково  мђктђбенђ, љченче урын Полуяново мђктђбе  укучыларына бирелде. Џђр катнашучыга дипломнар џђм бњлђклђр тапшырылды. ”Ић яхшы татар теле, ђдђбияты укытучысы” бәйгесендә беренче урынга Тљмђн шђџђренећ 52 нче мђктђбе укытучысы Халидђ Кирамова лаек булды,  икенче урын Түбән Тәүде районының Тарман мђктђбе укытучысы Вђсилђ Илчибакиевага, љченче урын Књкрђнде  мђктђбе укытучысы Бәниса Ниязовага бирелде, Тубыл  шђџђр Думасы дипломы џђм махсус призы белђн  Нурилә Шамратова бњлђклђнде.

”Татар укытучылар династиясе”  бђйгесендђ   номинациялђрдђ ќићњчелђр:  Н.Мөхәммәтуллина - "Иќат џђм илџам”, С.Кашапова - "Ић озын укытучылар  исемлеге”, Ф.Юркевич - "Алдынгы џөнђр иялђренећ берсе”,  Э.Урамаева – "Буыннан  буынга књчерелгђн  џљнђр”, Д.Уразов – "Озын  гомерле династия”, Г.Назыйрова -"Укытучы џљнђренђ тугрылыклы” исемнђренђ лаек булдылар, ђ бђйгенећ ќићњчесе дип Тубыл шђџђренећ беренче мђктђбе укытучысы Зљлфия Рафикова (рәсемдә) танылды. Чараныћ ахырында   мђктђп каршында ућышларга ирешкђн укучылар хоры, катнашучы укытучылар, ќићњчелђр чыгып "Укытучылар гимн”ын башкардылар. Тубыл шђџђре мђгариф комитеты алып баручыларны, дђртле тавышлы Ђлфия Петухованы  џђм Руслан Маметовны аеруча билгелђп њтте. Быелгы бђйге  югары дђрђќђдђ, оешкан рђвештђ њткђрелњенђ оештыручыларга, мђктђп коллективына мактау сњзлђрен юлладылар. О.Ф.Гроо: ”Татар теле, ђдђбияты укытучылары њз халкына, туган теллђренђ зур мђхђббђт, ихтирам белђн  караганнарын, хисчђн  кешелђр икђнен књрдек”, - диде.  Љч юнђлештђ узган бђйге љлкђ программасында лаеклы урын алып, унбишенче мђктђптђ   њткђрњ традициягә кертелђчђген белдерде.

Ветеран укытучылар, үзебезне милли бђйрђмдђ  булган сыман хис иттек, дип фикерлђре белђн уртаклаштылар. Аромаш  районы, Кљсђйкњл  урта мђктђбеннђн укучылары (рәсемдә) белђн катнашкан, мђктђптђ  егерме ике ел хезмђт иткђн укытучы, њзе  укытучы  гаилђсендђ њскђн Гљлгенђ Рафаил кызы Назыйрова: ”Телебез булса, килђчђгебез дђ булыр. Мондый чараларда балаларныћ катнашуы алар љчен бер стимул. Без бик шат укучыларыбызныћ берничђ буын укытучыларны, књренекле галимнђрне књрњлђренђ. Безнећ љчен бу бђйге тњгел, ђ бђйрђм булды. Балалар артистларныћ чыгышларын карадылар, шђџђрдђ  яшђњче яшьтђшлђре  белђн таныштылар, килђчђктђ дђ бу мђктђп белђн  элемтђбез љзелмђс”, - дип сљйлђде. Яћача њткђрелгђн  бђйге џђркем књћелендђ якты хислђр калдырды.

Р.Умитбаева.

Категория: И туган тел | Добавил: Zul4itai (10.11.2011)
Просмотров: 673 | Рейтинг: 4.9/7
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz