Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » И туган тел » И туган тел

ТӨМӘН ӨЛКӘСЕНДӘ ТАТАР МӘГАРИФЕНЕҢ ҮСЕШЕН КҮРСӘТКӘН БӘЙГЕ


Тубыл шђџђренећ унбишенче мђктђбендђ љлкђ  књлђмендђ  укытучылар  династиясе џђм татар теле укытучыларыныћ  бђйгесе њтте.

Кунакларны, тамашачыларны, укытучыларны бђйгене оештыручы унбишенче мђктђп ќитђкчесе  С.З.Хисмәтуллин, бђйгене њткђрњдђ матди ярдђм књрсђтњче өлкђ татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе Р.Х.Насыйров котладылар.

Катнашучыларны Тубыл шђџђр Думасы рђисе В.Неймышев, мђгариф комитетыннан М.Бакиев котлап, ќђмгыятьтә укытучыларныћ роле  турында сљйлђделђр, бу истђлекле бђйрђм књтђренке рухта њтсен, дигђн  телђклђр юлладылар. Љлкђ татар Конгрессы башкарма комитеты рђисе Ринат Хәмзи улы:

"Безне берлђштерњче  тљп кљч - туган телебез, тарихи њткђнебез, гореф-гадђтлђребез. Бу бђйгедђ ќићњчелђр дђ, ќићелњчелђр дђ булмаячак. Без бљтенебез олы ќанлы кешелђр - Укытучыларныћ эш-гамђллђре белђн танышабыз. Бу истђлекле бђйрђм џђркемегезнећ књћелендђ  онытылмаслык хислђр калдырыр”, - дип бәйрәмне башлады.

Сђхнђгђ Тљмђн љлкђсенећ татар авыллары мђктђплђреннђн укытучылар књтђрелде. Алар арасында књп еллар укытучы џљнђренђ гомерлђрен багышлаучылар, мђктђптђ хезмђт итеп, лаеклы ялга чыкканнары да, урта яшьтђге мљгаллимђлђр дђ бар иде. Укытучылар династиясе ярышын башлау алдыннан сђхнђдђн Тубыл мђчете имамы Ибраһим Сухов  Коръђн  сњрђлђрен укыды, бђйрђмгђ фатиха бирде.

Чараныћ тантаналы љлеше Г.Тукайныћ "Туган тел” ќырыннан башланды. ”Туган тел”не укытучылар белђн   тамашачылар бергђ башкарды.

Тубыл, Тљмђн шђџђрләре џђм районнарыннан Акъяр, Сәел, Тугыз, Муллаш, Ямбай, Казанлы, Исәт, Көсәйкүл мђктђплђрендђ хезмђт итњче укытучылар эчтђлекле, үзенчәлекле чыгышлар ђзерләгђннђр иде. Кызыклы яктыртылган темалар презентация аркылы књрсђтелеп барды. Абруйлы жюри ђгъзалары: филология фәннәре кандидаты М.Сагидуллин, љлкђ татар Конгрессы мәдәният департаменты ќитђкчесе В.Ташкалова, ветеран укытучы З.Абайдуллина, жюри рђисе - Тубыл социаль-педагогия академиясе татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мљдире, филология фәннәре докторы Ф.С.Сђйфуллина укытучыларныћ хезмђтенђ бђя бирделђр.

Укытучылар династиясе бђйгесендђ катнашучылар арасыннан беренче урын  Вагай районы, Тугыз мђктђбендђ мәгърифәт нуры иңдерүче Ибуковлар гаилђсенђ бирелде, икенче урынга Казанлы авылы укытучылары - Галеевлар  гаилђсе лаек булды, љченче урын Муллаш авылыннан килгђн укытучылар династиясе  Габдрәхимовлар  гаилђсенђ бирелде.

Татар теле һәм ђдђбияты серләрен төшендерүчеләр арасыннан беренче урынга Шыкча мђктђбе укытучысы Г.Муллачанова, икенче урынга Казанлы мђктђбеннђн А.Зимагулова, љченче урынга Көсәйкүл мђктђбе укытучысы Г.Тимербаева лаек булдылар. Ќићњчелђр дипломнар џђм премия, алтынсу төсле "йолдыз” белђн бњлђклђнделђр. Ић мљџиме, укытучылар дђреслђрдђ милли тљбђк компонентын куллану, этно-мђдђни белем, тђрбия  бирњдђ халкыбыз тормышыныћ њзенчђлеклђре чагылырга тиешлеге турында фикер алыштылар, тђќрибђ уртаклаштылар.

Чара тђмамлангач, өлкђ татар Конгрессы башкарма комитеты рђисе Р.Х.Насыйров Тљмђн љлкђсендђ татар теле, ђдђбияты фђннђре буенча белем бирњнећ сыйфатын, кадрларныћ квалификациясен књтђрњ, очраган проблемаларны чишњ љчен Тљмђн љлкђсендђ "Этнокультуралы мәктәпләр ассоциациясе” иќтимагый оешмасы булдыру кирђклеген тђкъдим итте. Тњгђрђк љстђл артында тђкъдим ителгђн карар урынлы булды. Безнећ халкыбыз аћ-белемгђ, мђгърифђткђ омтылып яшђгђн. Ул Октябрь революциясенђ кадђр Россиядђ укый-яза белњ ягыннан халыклар арасында маяк булып торган.Тубыл шђџђрендђ унбишенче этнокультуралы компонентлы мђктђптђ књпчелек безнећ миллђт балалары укый. Шђџђрдђ генђ тњгел, љлкђ књлђмендђ дђ мђктђп беренче рђтлђрдђ, тљрле конкурсларда катнашып беренче урыннарны алып килђ. Укытучылар династиясе, татар теле, ђдђбияты укытучылары бђйгесендђ катнашучыларга тынгысыз эшләрендђ бетмђс- тљкђнмђс  илџам, яћадан-яћа иќади ућышлар телибез.

Р. Умитбаева.

 

Категория: И туган тел | Добавил: Zul4itai (17.12.2010)
Просмотров: 464 | Рейтинг: 4.0/4
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz