Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Гаилә учагы » Гаилә учагы

ЯШЬ ГАИЛӘ


Тљмђн районы, Олы Акъяр авылында њзлђре ђле бик яшь, ђ ике кызлары њсеп ќитеп килњче Абайдуллиннар гаилђсе яши. Снежана Ђхсђн кызы белђн Радик Таџир улы беренче мђртђбђ Тљмђннећ татар дискотекасында очрашып, танышалар. 16 һәм17 яшьлек балигъ булмаган яшьлђр бер-берсенә бер књрњдђ гашыйк булалар џђм кавышып та куялар. Бњгенге кљндђ аларга 26-27 яшьлђр, инде 10 ел бђхетле гомер кичереп, ике кыз - Индира белђн Каринаны њстерђлђр. Хђзерге яшьлђр арасындагы аерылышулар бик књп булган заманда Снежана белђн Радикныћ бер-берсенђ булган мљнђсђбђтлђре, дљньяга карашлары, балаларына тђрбия бирњлђре безне кызыксындырды. Икесе дђ кара-каршы утырып, безнећ сорауларга бик телђп ќавап бирделђр.

– Сез яшь булуыгызга карамастан, мђхђббђтегезне, гаилђ учагын саклап, никадђрле гомер иткђнсез џђм безне дђ гаилђгез белђн таныштырып китсђгез иде.

– Без гаилђ коруныћ беренче кљненнђн башлап бер-беребезгђ юл куя белдек. Ђ яшьлђрнећ аерылышуларыныћ тљп сђбђбе – бер-берсеннђн љстенлек алып, баш имђњ. Хатын-кыз ирен яратып, сљеп, эштђн кайтуына аш-су ђзерлђп, ирен елмаеп каршы алырга тиеш. Ђ бит тавышлы йортка ирнећ кайтасы да килми, – дип ќавап бирде Снежана .

– Балаларны ничек тђрбиялисез?

– Радик бервакытта да кызларына кычкырмый, сукмый, ђмма алар аныћ књз карашларыннан ук аћлап алалар, ђтилђре љйдђ чакта бик тђртиплелђр, тынычлар. Ђ инде љчебез калсак, минем янда алар књћеллђре нђрсђ тели, шуны эшлилђр.

– Љегездђ балалар белђн нинди телдђ сљйлђшђсез?

– Татарча џђм русча да. Индира икенче сыйныфта укый, мђктђптђ татар теле дђреслђренђ йљри. Укый, яза ала.

– Кая џђм нинди эштђ эшлисез?

– Без авылда торсак та, шђџђргђ йљреп эшлибез.

Радик таксида эшли, ђ язын-кљзен кырда. Бабасы кебек комбайнчы, 12 яшеннђн њк эшли башлаган. Авыл малае буларак, кырда чђчњ-уру эшлђрен ярата. Ђ мин њзем тљнге клубта эшлим, – дип Снежана ђйткђч, аптырап калдым.

– Ничек, ирегез кљнлђшмиме?

– Юк, без аныћ белђн бергђ бит. Шђџђргђ эшкђ бергђ килђбез, бергђ кайтабыз. Аннары якын танышларыбызныћ клубында эшлим.

– Ђ менђ сез эшлђгђн клубка яшьлђрнећ йљрњенђ ничек карыйсыз?

– Гомерендђ њз куллары белђн бер тиен дђ эшлђп карамаучылар, анда акчаны туздырып, уйнап чыгучыларны нормаль кешелђр дип ђйтђ алмыйм. Чын мђгънђсендђ тир тњгеп эшлђп тапкан кеше акчаныћ џђр тиенен кадерлђп тота ул. Авыл балалары ышанычлырак. Ђ шђџђрдђ наркоманлык, исереклек чђчђк ата. Яшьлђргђ буш вакытларын уздыру љчен, ял итү, књћел ачу џђм бер-берлђре белђн аралашу љчен урыннар юк шул.

– Рђхмђт сезгђ. Њзегез яшь булсагыз да, фикерлђрегез алтын џђм гаилђгездђ яхшы мљнђсђбђт хљкем итђ. Тормышыгызныћ нигезе хаклык џђм дљреслеккђ нигезлђнгђн. Нђкъ сезнећ кебек парлар тигезлектђ, бергђ-бергђ озын гомер кичерђлђр дђ.

Н.САФИУЛЛИНА.

Категория: Гаилә учагы | Добавил: Zul4itai (18.02.2011)
Просмотров: 561 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz