Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Бөек Җиңүнең 65 еллыгына » Бөек Җиңүнең 65 еллыгына

БЕЗ КЊП КАЛМАДЫК ИНДЕ

Сугыш чорын њткђн олыларыбыз белђн очрашкан саен, аларныћ илаџи сыйфатларга ия булуларына сокланып, тормыш юлында акыл, тђќрибђ туплап, хикмђтле картларга ђйлђнүләре белђн горурланмыйча мљмкин тњгел. Нинди сабыр џђм сљйкемлелђр үзләре, ђ бит нђкъ аларның - илгђ килгђн афђтне њткђн, Бљек Ќићњ кљнен якынайту љчен њзлђрен аямыйча ачлы-туклы, ярым ялангач, курку-сагыш, ђрнњ тулы књћел белђн хезмђт иткђн яшь ќилкенчђкнең, ирлђрен фронтка озаткан хатыннарның, сљйгђн ярыныћ кайтуын љметлђнеп кљткђн яшь кызлар, бер тапкыр да ир назы књрмђгђн кыз-ђби булып яшђгђннђр, авырлыкларга тњзђ алуына хђйран калырлык.

Кырынкњл авылыныћ тарихын, анда яшђгђн кешелђр турында џђм њзенећ башыннан њткђннђрне аек акыл белђн бђян итњче, яшь вакытыныћ матурлык чалымнарын ђле дђ югалтмаган ић олы ђбилђрнећ берсе, герой ана, хезмђт ветераны Алия Хасбулат кызы Сабирова сљйлђгђннђрдђн язып алдык.

– Ђй, кызым, бигрђклђр дђ авыр заманалар иде. Халык ач. Ирлђр фронтта. Сугышныћ беренче кљннђреннђн диярлек ђтием сугышка китте џђм "1943 елныћ август аенда хђбђрсез югалды”, дигђн кђгазь килде. Йљргђн егетем дђ сугышта њлде. 1944 нче елда Нургали исемле Кырынкњл егете сугыштан яралы кайтты џђм шул ук елны мине урлап, урам аркылы йортка килен  булып тљштем. Ђйбђт яшђдек, тыныч холыклы, сабыр кеше булды, мђрхњм. Ун бала њстердек. Кырынкњл мђктђбендђ 2 генђ сыйныф укыталар иде, 4кђ кадђр Яћавылда М.Ќђлил урамында бер байныћ йортында укып, аннары Семакова урамында 7 нче сыйныфны тђмамлап кайтып килгђндђ, сугыш башланганны ишеттем. Ул вакытта ќидене бетергђннђр белемле санала, мине ФЗОга (фабрика-завод эшенђ белем алу) укырга алдылар џђм аны тђмамлагач, Омск шђџђренђ эшкђ ќибђрделђр. Сталинград танклар заводында токарь булып детальлђр ясарга станок артына бастым, тђњлегенђ 12-18 сђгать эшлибез, 800 гр. ипи бирђлђр. Љскђ кияргђ юк, салкын идђннђрдђ басып торып аякларымны љшеттем. Ялга кайтканымда бљтенлђйгђ авылда калдым. Иремнең сђламђтлеге сугыш кырында калган. Ярым-йорты кеше булып озак яшђп буламыни?! Алып кайткан яралары аны вакытсыз гњр иясе итте. Нургалием 47 яшендђ вафат булганда кечкенђ балама 6 гына яшь иде, - еллар буена ќыелган њпкђ-ачуы, яшьлеген урлаган сугышка лђгънђте књз яшьлђренђ ђверелеп, Алия ђбинећ бите буйлап тђгђрђде.

– Без књп калмадык инде. Нинди зур авылыбызда ике-љч тыл ветераны бар, ђ сугыш ветераннары бљтенлђй юк. Аллага шљкер, барына канђгать булып яшђњ џђм максатларыћа тугры калып алга бару ић яхшысы. Балаларны њзем књтђрдем. Кырынкњл кибетендђ 20 ел сатучы булып эшлђп, ике кибет тљзеттем. Рус телен яхшы белгђч, ќыелышлардан чыгыш ясамыйча кайтмыйм. Трибуна артына басып, куркып тормыйча сљйлим. Кибеткђ тауарны ташып тутырам. Тырышып эшлђгђнгђ халкым яратты њземне, халкым љчен яшђдем. Герой ана буларак, 50 яшемдђ лаеклы ялга чыктым. Кырынкњл авылында мђчет салуга булыштым. Тљзњчелђргђ ашарга пешереп тордым.

Алия ђби гомерен њрнђк алырдай њткђргђн. Књпне кичереп тђ каешланмаган, телђсђ кемне бђреп егардай рухи байлыгы, дљрес, тђрбия алган иманлы, тырыш балалары бар. Алар да тормышта сынатмаслар, йљзенђ кызыллык китермђслђр. Монысы хљкњмђт биргђн фатирга караганда мећ тапкыр кыйммђтрђк, минемчђ. Бњгенге кљндђ Кырынкњл авылында Алия ђбинекелђр генђ 15 гаилђ – 15 йортта 24 оныгы џђм 30 онык балалары яши.

Н.САФИУЛЛИНА.

Категория: Бөек Җиңүнең 65 еллыгына | Добавил: Zul4itai (10.05.2010)
Просмотров: 373 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz