Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » А.Сәгыйтов истәлегенә » А.Сәгыйтов истәлегенә

ИСТӘН КИТМӘС, КИТМИ, КИТМӘДЕ

ИСТӘН КИТМӘС, КИТМИ, КИТМӘДЕ

Књренекле шђхесебез, миллђтебез горурлыгы, бердђнбер милли газетабыз "Яћарыш”ныћ беренче баш мљхђррире, "Алтын калђм” лауреаты, талантлы публицист, књренекле ќђмђгать эшлеклесе, татарныћ њзаћын уяткан, миллђт бердђмлеген њстерњ љчен кљрђшњче, халкыбызны иманга кайтырга чакыручы, ќирле Себер татарыныћ калђм тирбђтњчелђренећ сђлђтен њстерергђ омтылучы, гаделлекне яклаучы Азат Гыйззђт улы Сђгыйтовныћ изге хезмђтлђре алдында баш иябез.

Нинди шђхес иде ул! Тљпле акыллы, кић белемле, укымышлы, мђрхђмђтле, сабыр холыклы, гади кешелђрне дђ яратучы, њз итњче кић књћелле, йомшак сњзле, матур ягымлы йљзле, олы басынкы гђњдђле, мђгънђле эчтђлекле мђкалђлђр язучы, "Яћарыш” хђбђрчелђре белђн тыгыз элемтђдђ торучы, ямьсез књренешлђрне тђнкыйть тђ итђ белњче, тормышны, яшђњне яратучы бљек шђхес янып эшлђде џђм яшђде.

Без Азат ђфђнде белђн бик якыннан аралашмасак та, бер белем-тђрбия системасында эшлђгђнгђ, еш очрашырга туры килђ иде. Чынлап та сокланырлык шђхес иде. Аныћ књренекле сыйфатларын санап бетерерлек тђ тњгел: ућганлыгы, тырышлыгы, батырлыгы, зирђклеге, талђпчђнлеге, тугрылыгы – миллђт йљзе булган, њткђнебез џђм хђзергебез булган "Яћарыш”ны саклап кала алды.

Ул гына тњгел, газета-журнал битлђрендђ аныћ иќтиџат белђн язылган хикђя-парчаларыныћ ђдђбият-сђнгать турында, кљнкњреш-яшђеш,  авыл џђм шђџђр тормышы турында язган мђгънђле, тирђн эчтђлекле мђкалђлђрен сокланып укый идек. Шундый ќаваплы эштђ эшлђсђ дђ, "Яћарыш” хђбђрчелђре белђн тыгыз элемтђдђ торды.

Без, татар ќђмәгатьчелеге, халкыбыз аны мђћге исендђ саклар. Аныћ изге хезмђтенђ тугры булып калырга, газетаныћ дђрђќђсен саклап, санын арттырырга, сыйфатын књтђрергђ булышыйк, якташлар!

 

ЯШӘ, «ЯЋАРЫШ!»

Књккђ баксам, кояш нуры белђн

Яшђ, "Яћарыш” дип язылган;

Имансыз калмасын мљселман дип,

Миллђтемђ нурлар сузылган.

Сњнмђс йолдыз булып яктыртасыћ

Татар књген, татар юлларыћ;

Џаман агартасыћ, яћартасыћ,

Љйрђтђсећ миллђт моћнарын.

Кыйблабызга караган "Яћарыш”

Изге намазлыктай чигелгђн.

Динне яклап, иманлы тњрендђ

Телебезгђ урын бирелгђн.

Азат! Бњген књзлђрећђ карап,

Очрашырга туры килмђде;

Син калдырган изге истђлеклђр

Истђн китмђс, китми, китмђде.

Кичер, якташ! Саклап калалмадык,

Инде мђдхиялђр кљйлибез.

Татар тарихы музее идећ...

Бњген легендалар сљйлибез.

Син кабызган учаклар ќылыта

Себер татарыныћ йљрђген.

Син калдырган "Яћарыш”ныћ бњген

Џђркем белсђ икђн кирђген.

"Яћарыш” гел янып яшђр љчен

Имин, тыныч торсын дљньялар.

Амин, дигђн сђгадђтле чакка

Туры килсен кылган догалар.

Г.АБАЙДУЛЛИНА.

Категория: А.Сәгыйтов истәлегенә | Добавил: Zul4itai (15.04.2011)
Просмотров: 516 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz