Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » 2010 ел – Укытучы елы » 2010 ел – Укытучы елы

НУР ӨЛӘШҮЧЕ КҮҢЕЛ


«Хезмђтем минем – мђћге картаймас шатлыгым чыганагы. Ђйе, бу чынлап та шулай, чљнки мин укытучы. Укытучы... Кем соћ мин? Балаларга аћ-белем бирњчеме, ђллђ тђрбиячеме? Укытучы, беренче чиратта, ул – бала књћеленђ яхшылык, рђхимлелек, сафлык орлыкларын салучы, дип уйлыйм мин», - дип ђйтње белђн ул мећ тапкыр хаклыдыр. Чљнки бары тик бљтен књћелећне биреп эшлђгђн эш ќимешлђре генђ татлы ућышларга ия. Ђйтерсећ лђ, укытучы њзенећ ќанын телем-телем кисђклђргђ телеп балаларга љлђшђ. Тњбђн Тђњде районы, Тарман урта мђктђбенећ математика укытучысы Фарвђз Зарифќан кызы Назырова укытучы џљнђрен  гомерлек итеп сайлаган мљгаллимәләрнећ берсе. 

Ул 1956 елныћ 24 январендђ Тњбђн Тђњде районы, Киндерле авылында  ишле гаилђдђ 6 нчы бала булып дљньяга килђ. Ђнисе – Зђйтњнђ апа, ђтисе -  Зарифќан абый Татарстанныћ Кайбыч районыннан 1908 елны килеп урнашып калалар. Зђйтњнђ апа бљтен гомерен балалар тђрбиялђњгђ багышлый, Зарифќан абый авыр авыл хезмђтен яратып, њз кљчен  тљрле џљнђрдђ сыный. Ул Бљек Ватан сугышы юлларында њзенђ сњз бирђ: "Шушы сугыш кырларыннан исђн-сау кайтсам, бљтен балаларыма тђрбия џђм белем ачкычлары биреп, олы тормыш юлына  басарга ярдђм итђр идем”, - дип. Аның телђге кабул була. Ђ кызлардан ић кечесе Фарвђз, ђтисе телђген књћел тњрендђ генђ саклап, югары  белем алып, балаларга белем љлђшњче булу турында хыяллана. Ул урта белемне Тњбђн Тђњде мђктђбендђ ала, аннары укытучы булу хыялы белђн, Тубыл пединститутында укый, њз районына эшкђ кайта. Менђ инде 34 ел ул Тарман мђктђбендә њз эшен белеп башкаруы, џђрвакыт яћалыкка омтылуы, хезмђтендђ югары нђтиќђгђ ирешње белђн башкаларга њрнђк булып эшли. Фарвђз Зарифќан кызы њз хезмђтен бик ярата, тормышын укучылардан башка књз алдына китерђ алмый. Файдалы кићђшлђре, эш тђќрибђсе белђн бик телђп уртаклаша. Профессионал осталыкны књтђрњ љстендђ эшлђп,  семинарларда, конфренциялђрдђ чыгышлар ясый. Хезмђте љчен књп кенђ бњлђклђр џђм Мактау кәгазьләре белђн бњлђклђнђ, мђгариф отличнигы, хезмђт ветераны исеменђ лаек була. Ул Тарман авылы егете Зиннур Ђгъзам улы  белђн гаилђ корып, алар ике егет, бер кыз њстерђлђр. Љчесе дђ югары белемле, ђти-ђнилђрен оныклары, эш-гамђллђре белђн сљендереп, илебезгђ, миллђтебезгђ хезмђт итђлђр.

Фарвђз Зарифќан кызы  укытучы џљнђренећ авырлыгына карамый абзар тулы мал  тота. Ђ инде ќђй кљне апаныћ ишек алдына, бакчасына тирђ-юньдђ тић юктыр. Гљлбакча њзып баручыларныћ игътибарын њзенђ ќђлеп итә.

Хљрмђтле Фарвђз Зарифќан кызы! Матур  юбилеегыз белђн ихлас књћелдђн кайнар котлыйбыз. Озын гомер, бђхет-шатлыклар, ќан тынычлыгы, тђн сихђте, саулык-сђламђтлек телибез. Кайгы-хђсрђткђ бирешми, џаман шулай кљчле рухлы џђм ярдђмчел, изге књћелле, балаларыгызныћ џђм оныкларыгызныћ игелеген књреп озак яшђргђ насыйп булсын. Рђхмђтлђргђ џђм рђхђтлеккә тљренеп яшәгез.

Тарман мђктђбенећ укытучылар

коллективы исеменнђн

В.ИЛЬЧИБАКИЕВА.

 

Категория: 2010 ел – Укытучы елы | Добавил: Zul4itai (21.01.2011)
Просмотров: 583 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz