Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » 2010 ел – Укытучы елы » 2010 ел – Укытучы елы

«ЕГЕТ» БУЛДЫ

Язмабызны Фђннур Сафинныћ шигыреннђн алынган юллар белђн башлыйбыз.

 

"Кайгы килгђндђ дђ егет бул,дип,

Шул остазлар безне љйрђткђн.

"Укытучы” белђн "Ђнкђй” сњзе

Бергђ саркып чыга йљрђктђн.

Шућа књрђ инде, укытучым,

Уйланабыз ќыелып без бергђ:

Бђйрђмећђ нинди олы ќићњ,

Нинди гљллђр белђн килергђ?..

 

5 нче сентябрьдђ бљтен гомерен балаларга багышлаган, ничђ буынга белем биргђн, тирђн белемле укучылары белђн танылган, љлкђдђ туган телебезне саклауга књп кљч куйган, СССРныћ мђгариф отличнигы булган кадерле Нурбанђт Ђмир кызы Гильманованыћ 85 яшьлек юбилее.

Нурбанђт апа гаилђсе белђн Шыкчага ќимерелеп бара торган иске, бњрђнђлђре, тњбђ-тњшђмнђре черек, салкын мђктђпкђ килђ. Ул књп тђ уйлап тормый, яћа бина салу артыннан йөри башлый. Аныћ тырышлыгын књреп, колхоз рђисе, ата-аналар да эшкђ керешђ. Тиз арада сигезьеллык мђктђп бинасы булдырыла.

Ир–атларга да вакыты–вакыты белђн бик авыр булган бу йљкне – мђктђп салу, ќитђклђњне џђрбер хатын-кыз њз ќилкђсенђ ала алмый, ђ ул ала, чљнки аныћ янында коллегасы, ярдђмчесе, ић ышанычлы кешесе – тормыш иптђше Ђњхђт Кђлимулла улы була. Ул Нурбанђт апага џђрвакыт ярдђм кулы сузып, булышып торды. Алар бер кыз џђм ике егет њстереп, аларга югары белем алырга булыштылар, дљрес тђрбия бирделђр.

Њзлђренећ њрнђге белђн укучыларны, яшь укытучыларны тђрбиялђделђр, аларга дус та, олы иптђш тђ, ярдђмче џђм терђк тђ була белделђр.

Безнећ љчен икесе дђ белем бирњче генђ тњгел, ђхлак њрнђге дђ иде. Аларга карап, без дђ укытучы юлын сайладык.

Апа белђн абый 60 елга якын бергђ кулга-кул тотышып яшђделђр. Ђњхђт абый Бљек Ватан сугышы ветераны, хђзер, кызганычка каршы, вафат. Нурбанђт апа абыйны џђрвакыт сагынып искђ ала, аныћ сугыштан язган хатларын, шигырьлђрен кат-кат укый.

 

ЌИЋЊ ШАТЛЫГЫ

Ут эчендђ ерак юллар уздык;

Без ќићњче бњген. Књћел шат.

Мин кояштан алтын нурлар алып,

Язам, иркђм, сића сђлам хат.

Походларда, авыр сугышларда

Син чыкмадыћ минем књћелдђн;

Кљрђштем мин туган ќирем љчен,

Курка белмђдем мин њлемнђн.

Књз алдымда џаман сылу гђњдђћ,

Алсу йљзећ, зђћгђр књзлђрећ;

Истђ ђле џаман:

– Исђн йљреп,

Сау кайт, иркђм, – дигђн сњзлђрећ.

Ут эчендђ озын юллар уздык;

Без ќићњче бњген. Књћел шат.

Књрешербез тиздђн, ђ бњгенгђ

Сагынуымны илтсен шушы хат!

(март, 1945 ел).

 

Хђзер Нурбанђт апа балалары тђрбиясендђ. Ул бђхетле ђни, дђњ ђни. Ђле дђ булса укучылары, коллегалары, мђктђп язмышы белђн кызыксынып тора.

Хљрмђтле Нурбанђт апа! Сезне олы юбилеегыз белђн тђбриклибез. Сезгђ сђламђтлек, ќан тынычлыгы, яћадан-яћа куанычлар, мул тормыш телибез. Гел шулай матур булып, изге дљньяныћ барлык рђхђтлеклђрен књреп, бергђ-бергђ књћелле яшђргђ Ходай насыйп итсен.

Ветеран укытучылар исеменнђн укучыларыгыз

Фђџимђ ХЂСЂНОВА, Хђмдия КЫЗЫЛБАЕВА.

Категория: 2010 ел – Укытучы елы | Добавил: Zul4itai (04.09.2010)
Просмотров: 514 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz