Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » Тормыш сулышы » Тормыш сулышы

“ГҮЗӘЛ + ИЛДАР” ТӨМӘНДӘ

Тљмђн шђџђренећ "Тимерьюлчылар” мђдђният сараенда татар эстрадасыныћ танылган ќырчылары – Татарстанныћ атказанган артисткасы Гњзђл Уразова џђм И.Шакиров исемендђге Халыкара татар ќыры конкурсында бердђнбер Гран–при иясе булган Илдар Хђкимов њзлђренећ "Гњзђл + Илдар” ќыр џђм бию театры белђн "Яшьлегем хыялы” исемле 10 еллык юбилей программаларын тђкъдим иттелђр.

10 ел – ул кеше гомере љчен сабый балачак чоры гына, ђ ќырчы иќаты љчен – бу инде бихисап ќырлар, мећлђгђн тамашачылар, гастрольлђр белђн њткђн йљзлђгђн шђџђрлђр.

Яраталар шул тљмђнлелђр бу парны. Бу юлы да тамашачылар, гадђттђгечђ, залны тутырып килгђннђр џђм аларны чђчђк бђйлђмнђренђ, кљчле алкышларга књмеп каршы алдылар.

– Тљмђн сђхнђсендђ чыгыш ясау минем џђм иќатташларым љчен бик зур бђхет. Њзебезнећ 10 еллык программабыз белђн килњебез, сезне књрњ, ќырларыбызны, моћнарыбызны сезгђ ќиткерњ – ул њзе зур шатлык, – дип сђламлђде Гњзђл тамашачыларны.

Яшь булуларына карамастан, Гњзђл белђн Илдарныћ репертуарларында тирђн эчтђлекле, мђгънђле ќырлар тупланган. Аларның һәр концерт программалары махсус сценарийга нигезләнеп, ныклы әзерлек белән киләләр. Бер генђ концертларыныћ да татар халык ќырларыннан, попурри, мәзәкләр, милли биюлђрдђн башка узмавы, "тере” тавышка гына ќырлаулары артистларныћ сђнгатебезгђ ќитди мљнђсђбђттђ булуларын књрсђтђ. Матур итеп бизђлгђн сђхнђдђге плазматик экраннан видеоклиплар књрсђтелеп торды, аныћ тирђсендђ Гњзђл белђн Илдарныћ фотосурђтлђре эленгђн. Аларныћ моћлы тавышына гына тњгел, ђ њзлђренђ дђ сокланып: "Бигрђк тђ пар килгђннђр”, – диясећ.

Сђхнђдђ њзлђрен гади, тыйнак тотулары белђн дђ алар тамашачыны ќђлеп итђлђр. Шућа књрђдер дђ бу артистларныћ концертларына џђрвакыт зал тулы халык ќыела. Яшьлђр генђ тњгел, ђ љлкђн яшьтђгелђр дђ яраталар аларны.

Ахырда Г.Уразова миллђттђшлђребезне берлђштереп, љлкђдђ яшђњче татар халкы турында кайгыртып, матур концертлар оештыручы Фђрит Хђкимовны сђхнђгђ чакырды. "Без тљрле–тљрле шђџђрлђрдђ йљреп, барлык артистлар белђн кићђшеп, бертавыштан бер фикергђ килдек џђм 2011 ел  нђтиќђлђре буенча Россиянећ ић яхшы администраторы итеп Фђрит Хафиз улы Хђкимовны билгелђдек. Књп еллар инде  њз репертуарларына гына тњгел, ђ концерт эчтђлегенђ дђ талђпчђн булган артистлар белђн хезмәттәшлек итүче администратор белђн эшлђп килђбез. Џђр артистныћ њз иќаты, њз тамашачысы бар ул. Фђрит Хафиз улы телђсђ кемне тњгел, ђ «ић-ић»нђрен сайлап, халыкка ошармы дип, программалары белђн алдан кызыксынып, њз алдына югары талђплђр куеп эшли. Ул артистларны каршы алып, урнаштырып, ашатып, матур итеп озатып та кала. Без мондый администратор белђн эшлђвебезгђ бик шатбыз џђм килђчђктђ дђ бергђ-бергђ эшлђрбез дип ышанабыз”, – дип аћа "Россиянећ ић яхшы администраторы” дигән Мактау хаты џђм њзлђренећ юбилей ућаеннан басылып чыккан "Без икђњ” исемле китабын бњлђк итте.

Ќыр сљюче тљмђнлелђр артистларны алкышларга књмеп озаттылар.

Н.ТАШБУЛАТОВА.

Категория: Тормыш сулышы | Добавил: Zul4itai (14.12.2011)
Просмотров: 386 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz