Категории
Рубрики материалов
Яшьлек [67]Балалар сәхифәсе [26]
Иман [34]Гаилә учагы [21]
А.Сәгыйтов истәлегенә [4]Тормыш сулышы [119]
Сөю чишмәсе [15]И туган тел [39]
Шигърият [27]Бөек Җиңүнең 65 еллыгына [39]
Юбилей [2]2010 ел – Укытучы елы [11]
Яңарышның 20 еллык юбилеена [17]Ничек яшисең, авыл? [1]
КИҢӘШЛӘР [2]Бәхет башы хезмәттә [1]
ЯҢА ЕЛ [1]Соцпроект [7]
Тарих [5]
Главная » Статьи » И туган тел » И туган тел

ТУГАН ТЕЛ ЯЗМЫШЫ БЕЗНЕҢ КУЛДА


Безгђ матурлык, изгелек, шђфкатьлелек сыйфатларын балаларда ничек књбрђк булдырырга? Аларда ничек итеп туган телебезгђ, ђдђбиятыбызга, гореф-гадђтлђребезгђ, хљрмђт, мђхђббђт хисе тђрбиялђргђ? Укучыларныћ милли њзаћнарын ничек њстерергђ? Бу сораулар џђрберебезне борчый.

Тугыз урта мђктђбе тормышында мондый юнђлештђге чараларны оештыру тљп эшлђрнећ берсе булып тора. Этнокультуралы программа буенча Тубыл педагогия академиясенећ татар бњлеге белђн мђктђп коллективы тыгыз элемтђдђ эшли. Мђктђптђ уздырылган фђнни-гамђли конференциялђрдђ, бђйрђмнђрдђ, район семинар-практикумнарында академия укытучылары Клим Солтан улы Садыйков белђн Флера Сђгыйть кызы Сђйфуллинаны еш књрергђ була. Алар џђрвакыт њзлђренећ файдалы кићђш-тђкъдимнђре белђн укытучыларга, мђктђп администрациясенђ ярдђм књрсђтеп торалар.

Тугыз мђктђбендђ тырыш, сђлђтле укытучылар эшли. Шундыйларныћ берсе зур тђќрибђле башлангыч сыйныфлар укытучысы Хђтимђ Хђлим кызы Фђхретдинова. Ул џђрвакыт район семинарында бик актив катнаша. 4 нче сыйныфта "Сыйфат” темасы буенча балаларныћ белемнђрен гомумилђштереп, дђрестђ тљрле эш алымнарын кулланды (компьютер технологиясен куллану, рус теле белђн бђйлђнеш, ярыш, уен формалары џ.б.) Бљтен алынган чаралар дђреснећ тљп максатына ирешергђ, балаларныћ уку мотивларын књтђрергђ, туган ягыбызга, телебезгђ мђхђббђт хисе тђрбиялђњгђ ярдђм иттелђр. Хђтимђ апаныћ укучылары дђрестђ зур активлык, кызыксыну, укытучы апаларын яратуларын, туган теллђрен телђп љйрђнњлђрен књрсђттелђр. Апаныћ укучылары њзе шикелле бик тырышлар, яхшы укыйлар, олимпиадаларда актив катнашалар, оста итеп ана телебездђ хикђялђр тљзилђр, шигырьлђр сљйлилђр, ќырлар ќырлыйлар.

Татар теле, ђдђбияты укытучысы Венера Наил кызы Ибукова башлангыч сыйныф укытучылары белђн бик тыгыз элемтђдђ эшли. Ул тљрле метод белђн дђреслђр њткђрђ. Венера, сђлђтле укытучы буларак, џђрберсен ќентеклђп уйлый. Район семинарына да ул њзенчђлекле дђрес-ачыш ђзерлђгђн. Классик язучыбыз Гомђр ага Бђшировныћ "Туган ягым – яшел бишек” повесте џђм ќирле шагыйрђбез Галия апа Абайдуллинаныћ поэзиясе аша укучыларда милли њзаћ тђрбиялђњне тљп максат итеп алган.

Дђрестђ кулланылган ысуллар (уку, ђћгђмђ, эзлђнњ, тикшеренњ, иллюстрациялђр карау џ.б.) укучыларныћ яшь њзенчђлеклђрен, аларныћ уку сђлђтлђрен, характерларын књздђ тотып хђл ителде. Сыйныфта ќырга-уенга сђлђтле балалар булгач, дђреснећ бер љлешендђ сђхнђлђштерњ дђ кулланылды. Ике жанрдагы ђсђрне чагыштырып љйрђнњ, эзлђнњ ысулы, тђрќемђ ясау алымнары, слайдлар куллану, интерактив тактада эш, мульткњренешлђр, књргђзмђ (фотоматериаллар), тыћлама материалларныћ булуы укучыларны бик кызыксындырды.

Венера Наил кызы ић тырыш, сђлђтле, милли ќанлы, максатына ирешњчђн укытучыларныћ берсе. "Ел укытучысы-2010” район бђйгесендђ дђ катнашып, "Халык педагогикасын кертњ” номинациясендђ ќићњ яулады.

Ќырга-биюгђ гашыйк, гармунчы, зур талант иясе, башлангыч сыйныф укытучысы, фольклор тљркеме ќитђкчесе Ђйтбикђ Бђхмет кызы Сљлђйманова џђм авыл китапханђчесе Ђлфия Каюм кызы Айбатова укучылары белђн бик матур итеп "Аулау љй”дђн књренеш књрсђттелђр. Ђйтбикђ апаныћ укучылары гармуннарда уйныйлар, кашыклар уйнаталар. Авыл, район сђхнђлђрендђ катнашып призлы урыннар алалар.

Дђреслђр, чаралар югары дђрђќђдђ њттелђр. Укытучылар њз эшлђрен яратып, књп кљчлђрен куеп, иќади якын килеп, яћа технологиялђрне оста файдаланып, нђтиќђлђргђ ирешеп эшлилђр.

Асия ЗИМАГУЛОВА,

татар теле, ђдђбияты укытучыларыныћ Вагай районы методик берлђшмђсе ќитђкчесе.

Категория: И туган тел | Добавил: Zul4itai (05.04.2010)
Просмотров: 1218 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Подписка

Язылу бәясе:

6 айга – 210 сум 66 тиен,
3 айга – 70 сум 22 тиен,
1 айга – 35 сум 11 тиен.

Индексы – 54313.

Друзья сайта
 • "Ватаным татарстан"
 • Информационное агенство "Татар-информ"
 • Электронная газета Республики Татарстан "Интертат"
 • "Азатлык" радиосы
 • «БЕЗНЕҢ ГӘҖИТ»нең электрон версиясе
 • Матбугат
 • "Татарстан яшьләре" ЯШЬЛӘРНЕҢ ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ГАЗЕТАСЫ
 • Конгресс татар Тюменской области
 • Всемирный Конгресс Татар
 • Татарский всемирный сервер "Татарлар.ру"
 • Погода
  Яндекс.Погода
  Cтатистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  АНО "ИИЦ "Яңарыш" © 2020
  Хостинг от uCoz